หน่วยงานที่ร่วมมือ > โรงเรียนแพทย์สแตนฟอร์ด

วัณโรค
วัณโรควัณโรคคืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบาดวิทยาของวัณโรค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเกิดโรควัณโรค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โรควัณโรคปฐมภูมิและทุติยภูมิ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัณโรคในปอด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัณโรคนอกปอด (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัณโรคนอกปอด (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mantoux test (หรือ PPD หรือ TST)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความ PPD| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวินิจฉัย active TB| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การป้องกันการแพร่วัณโรค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การป้องกันวัณโรคโดยใช้หลัก 4 I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การรักษา active TB| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัณโรคดื้อยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัณโรคกับเอชไอวี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเติบโตและเมตาบอลิซึม
การเติบโตและเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมพื้นฐาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การย่อยอาหาร| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เส้นโค้งการเติบโต| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วัฏจักรของการขาดสารอาหาร| คลิปพากย์ภาษาไทย |