เตรียมสอบ > MCAT

ชีวโมเลกุล
วัฎจักรเครบส์ (กรดซิตริก) และ oxidative phosphorylationวัฎจักรเครบส์/กรดซิตริก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การควบคุม pyruvate dehydrogenase| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การควบคุมวัฏจักร Krebs-TCA cycle| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Electron transport chain| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Oxidative phosphorylation และ chemiosmosis| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การควบคุม oxidative phosphorylation| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Mitochondria, apoptosis และ oxidative stress| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การคำนวณ ATP ที่ผลิตในการหายใจของเซลล์| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เซลล์
การแบ่งเซลล์เฟสของวัฏจักรเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การควบคุม วัฏจักรเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสูญเสียการควบคุม วัฏจักรเซลล์ในมะเร็ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
คำศัพท์เรื่อง Fertilization: แกมีตส์ ไซโกตส์ แฮพลอยด์ และดีพลอยด์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Zygote แยกเป็น somatic กับ germ cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อินเตอร์เฟส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไมโตซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปรียบเทียบไมโตซิสกับไมโอซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เฟสของไมโอซิส 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เฟสของไมโอซิส 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Embryonic stem cells| คลิปพากย์ภาษาไทย |
มะเร็ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |