เศรษฐศาสตร์และการเงิน > ไฟแนนซ์และตลาดทุน

ดอกเบี้ยและหนี้
ดอกเบี้ยทบต้นพื้นฐานดอกเบี้ยทบต้นเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎเลข 72 สำหรับดอกเบี้ยทบต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอกเบี้ยพื้นฐานดอกเบี้ยเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอกเบี้ย (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัตรเครดิตและเงินกู้Annual percentage rate (APR) กับ effective APR| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทบาทของสถาบันต่างๆ ในการออกและประมวลผลบัตรเครดิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกู้ตามวันเงินออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องกับ ee กับดอกเบี้ยทบต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
e เป็นลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรสำหรับดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าปัจจุบันค่าของเงินตามเวลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าปัจจุบันเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าปัจจุบัน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าปัจจุบัน 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าปัจจุบัน 4 (และการคิดลดกระแสเงินสด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การล้มละลายส่วนบุคคลการล้มละลายส่วนบุคคล - บทที่ 7 และ 13| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคหะ
Home equity กับงบดุลส่วนตัวงบดุลเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องงบดุลและ equity| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Home equity loans| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเช่ากับการซื้อบ้านการเช่ากับการซื้อบ้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การซื้อบ้านดีกว่าเสมอไหม?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกิดอะไรขึ้นเมื่อบ้านเสื่อมราคา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเช่ากับการซื้อ (วิเคราะห์อย่างละเอียด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Short sale basics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Adjustable rate mortgages ARMs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hybrid ARM| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Balloon payment mortgage| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมเรขาคณิตจำกัด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กระบวนการซื้อบ้านTitles and deeds ในอสังหาริมทรัพย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Title insurance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Making an offer on a home| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Escrow| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประเภทของ escrow ในอสังหาริมทรัพย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ
เงินเฟ้อพื้นฐานภาพรวมเรื่องเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อคืออะไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
CPI index| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณีของเงินเฟ้อเงินเฟ้อปานกลางในเศรษฐกิจที่ดี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stagflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hyperinflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Real กับ nominal returnReal กับ nominal return| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณ real return ในหน่วยดอลล่าร์ของปีที่แล้ว| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความสัมพันธ์ระหว่าง nominal และ real returns กับภาวะเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Capacity utilization กับเงินเฟ้อเศรษฐศาสตร์ของโรงงานคัพเค้ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศรษฐศาสตร์คัพเค้ก 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เศรษฐศาสตร์คัพเค้ก 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ เงินฝืด และ capacity utilization| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ เงินฝืด และ capacity utilization 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อและเงินฝืด 3 - แผนการกระตุ้นของโอบามา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเงินฝืด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเร็วของเงินไม่ใช่ปริมาณเป็นตัวขับเคลื่อนราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเพิ่ม money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Deflationary spiral| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาษี
ภาษีส่วนบุคคลพื้นฐานเรื่องตารางอัตราภาษีรายได้ของอเมริกา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลดหย่อนภาษีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
AMT ภาพรวม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Alternative minimum tax| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ภาษีมรดกเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขั้นภาษีและการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณภาษีของรัฐบาลกลางกับเงินที่ได้กลับบ้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณภาษีของรัฐกับเงินที่ได้กลับบ้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทลงโทษคู่สมรส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาษีคู่สมรส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคิดภาษีบริษัทบริษัทกับหนี้สินจำกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หนี้สินจำกัดหรือการคิดภาษีซ้ำซ้อน อันไหนยุติธรรม?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การถ่ายโอนราคาและที่พักภาษี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัญชีและงบการเงิน
บัญชีเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์คงค้างเกณฑ์บัญชีเงินสด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกณฑ์บัญชีคงค้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบบัญชีเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์คงค้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งบการเงินหลักสามอันความสัมพันธ์ระหว่างงบดุลกับงบกำไรขาดทุน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งบกระแสเงินสดพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทำตัวอย่างที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคิดบัญชีมูลค่ายุติธรรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายการจ่ายค่ารถบรรทุกทำให้ผลการดำเนินการไม่สม่ำเสมอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคิดค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเสื่อมราคาในกระแสเงินสด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าตัดจำหน่ายกับค่าเสื่อมราคา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หุ้นและพันธบัตร
หุ้นเบื้องต้นการซื้อหุ้นของบริษัทหมายถึงอะไร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธบัตรกับหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การชอร์ตหุ้นการชอร์ตพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การชอร์ตหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การชอร์ตหุ้น 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขายชอร์ตเป็นเรื่องแย่ไหม?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจงบบริษัทและโครงสร้างเงินทุนกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความแตกต่างของโครงสร้างเงินทุนพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวชี้วัดและการประเมินมูลค่าของบริษัทราคากับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กำไร (Earnings) และกำไรต่อหุ้น (EPS)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอัตราราคาต่อกำไร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พูดคุยเรื่อง P/E| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พูดคุยเรื่อง ROA 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พูดคุยเรื่อง ROA 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเสื่อมราคา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าตัดจำหน่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริศนา P/E| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มูลค่าสุทธิของกิจการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
EBITDA| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ชีวิตของบริษัท -- จากกำเนิดถึงวางวายการระดมเงินสำหรับสตาร์ทอัพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้เงินทุน seed round จาก VC| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กลับไปยังแหล่งทุน - ซีรีส์ B| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
IPO| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่อง IPO| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนได้เสียกับหนี้กู้ยืม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธบัตรกับหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Chapter 7 - การชำระบัญชีล้มละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Chapter 11 - การปรับโครงสร้างล้มละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเจือจางการเจือจางหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การรวมและการเข้าซื้อกิจการการเข้าซื้อกิจการด้วยหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พฤติกรรมของราคาหลังจากประกาศเข้าซื้อกิจการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
arbitrage จากการรวมกิจการอย่างง่ายผ่านการเข้าซื้อด้วยหุ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Leveraged buy-outsLeveraged buyout (LBO) พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธบัตรหนี้บริษัทกับสินเชื่อดั้งเดิม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธบัตรเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นอัตราผลตอบแทนเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรกับอัตราดอกเบี้ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ราคากับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอกเบี้ยรายปีแปรตามอายุครบกำหนดของหนี้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นอัตราผลตอบแทน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Corporate bankruptcyChapter 7 - การชำระบัญชีล้มละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Chapter 11 - การปรับโครงสร้างล้มละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เครื่องมือในการลงทุน ประกันและการเกษียณอายุ
กองทุนรวมและ ETFกองทุนรวมปลายเปิด (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กองทุนรวมปลายเปิด การคืนหุ้น (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Closed-end mutual funds| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Exchange traded funds (ETFs)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การฉ้อฉลแบบพอนซี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัญชีเกษียณ - IRAs และ 401ksTraditional IRAs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Roth IRAs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
401(k)s| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประกันชีวิตประกันชีวิตแบบชั่วคราวและความน่าจะเป็นของการตาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เฮดจ์ฟันด์เฮดจ์ฟันด์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างและค่าธรรมเนียมของเฮดจ์ฟันด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เฮดจ์ฟันด์นั้นแย่หรือไม่?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Hedge funds, venture capital และ private equity| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กลยุทธ์ของเฮดจ์ฟันด์ - ลอง ชอร์ต 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กลยุทธ์ของเฮดจ์ฟันด์ - ลอง ชอร์ต 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กลยุทธ์ของเฮดจ์ฟันด์ - การเก็งกำไรการควบรวมกิจการ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลงทุนและการบริโกคความเสี่ยงและผลตอบแทนเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทุนมนุษย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Return on capital| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลงทุนกับการบริโภค 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลงทุนกับการบริโภค 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทำลายความมั่งคั่ง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Wealth destruction 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริศนาที่ตั้งสำนักงานคิดแบบคร่าวๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เงิน การธนาคาร และธนาคารกลาง
การธนาคารและเงินการธนาคาร 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 2 - งบกำไรขาดทุนของธนาคาร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 3 - ธนาคารเก็บเงินสดสำรองบางส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 4 - ผลทวีคูณและปริมาณเงิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 5 - ธนบัตรเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 6 - ธนบัตรกับเช็ค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 7 - การให้เงินกู้โดยไม่ได้ให้ทองออกไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 8 - อัตราส่วนสำรอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 9 - เพิ่มเติมเรื่องอัตราส่วนสำรอง (เสียงแย่)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 10 - บทนำเรื่อง leverage (เสียงแย่)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 11 - ธนาคารสำรอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 12 - พันธบัตรรัฐบาล (หนี้รัฐบาล)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 13 - การดำเนินการตลาดเปิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 14 - อัตรากองทุนของธนาคารกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 15 - เพิ่มเติมเรื่องอัตรากองทุนธนาคารกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 16 - ทำไมต้องตั้งเป้าระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับแหล่งเงิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 17 - เกิดอะไรขึ้นกับทอง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การธนาคาร 18 - อภิปรายภาพใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราคิดลด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อตกลงซื้อคืน (การซื้อขาย repo)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งบดุลของธนาคารกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อคิดเห็นเรื่องการธนาคารสำรองแบบเศษส่วน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อคิดเห็นเรื่อง FRB 2 - การประกันเงินฝาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อคิดเห็นเรื่อง FRB 3 - ภาพใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
LIBOR| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Quantitative easingFed open market operations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Quantitative easing| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่อง quantitative easing (และ credit easing)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Open market operations และ quantitative easing ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
quantitative easing อีกวิดีโอหนึ่ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
quantitative easing ของอเมิรกันและญี่ปุ่น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
2008 bank bailoutBailout 1 - Liquidity กับ solvency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 2 - Book value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 3 - Book value กับ market value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 4 - Mark-to-model กับ mark-to-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 5 - Paying off the debt| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 6 - Getting an equity infusion| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 7 - Bank goes into bankruptcy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 8 - Systemic risk| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 9 - Paulson's plan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 10 - Moral hazard| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 11 - ทำไม CDOs เหล่านี้อาจไม่มีค่าเลย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 12 - Lone Star transaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 13 - the bailout มีโอกาสใช้ได้ไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 14 - ทางแก้ที่เป็นไปได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 15 - เพิ่มเติมเรื่องทางแก้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
CNN - การเข้าใจวิกฤต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner planGeithner plan 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 5| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 6 - ทางแก้ที่ดีกว่า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแลกเปลี่ยนและการค้าต่างประเทศการแลกเปลี่ยนเงินตราเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผลของเงินตราต่อการค้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผลของเงินตราต่อการค้า ทบทวน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Pegging the yuan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ธนาคารกลางของจีนซื้อ treasuries| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
American-Chinese debt loop| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Debt loops สาเหตุและผลกระทบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
China keeps peg but diversifies holdings| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Carry trade พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินตราของจีนและหนี้ของอเมริกันFloating exchange ช่วยแก้ความไม่สมดุลของการค้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
China pegs to dollar เพื่อเก็บความไม่สมดุลไว้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จีนซื้อพันธบัตรอเมริกา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนสถานการณ์เงินตราอเมริกากับจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลการเพิ่ม M1 ของจีนในปี ค.ศ. 2010| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลการเพิ่ม foreign assets ของจีนในปี ค.ศ. 2010| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลของ Chinese US balance of payments| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อของจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Floating exchange effect ที่มีต่อจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Floating exchange effect ที่มีต่ออเมริกา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตหนี้ของกรีซปี 2011-2012Greek debt recession and austerity (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตการเงินของกรีซ (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรีซจะออกจากยูโรอย่างไรและทำไม (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมยุโรปถึงกังวลเรื่องกรีซ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
BitcoinBitcoin - มันคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - ภาพรวม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - Cryptographic hash functions| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - ลายเซ็นดิจิตอล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - บันทึกการซื้อขาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - หลักฐานการทำงาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - บล็อกเชนการซื้อขาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - The money supply| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Bitcoin - ความปลอดภัยของบล็อกเชนการซื้อขาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Options, swaps, futures, MBSs, CDOs, และ other derivatives
Put และ call optionsAmerican call options| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การชอร์ตพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
American put options| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Call option เป็น leverage| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put เทียบกับ short และ leverage| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพผลตอบแทน call| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพผลตอบแทน put| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put เป็นการประกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put-call parity| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Long straddle| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put writer payoff diagrams| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Call writer payoff diagram| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Arbitrage พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put-call parity arbitrage I| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put-call parity arbitrage II| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Put-call parity อธิบายให้กระจ่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Actual option quotes| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วันหมดอายุและราคาของออปชั่น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Forward และ futures contractsForward contract เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงจูงใจสำหรับ the futures exchange| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures margin mechanics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Verifying hedge with futures margin mechanics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures และ forward curves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Contango from trader perspective| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Severe contango generally bearish| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Backwardation เป็น bullish หรือ bearish| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures curves II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Contango| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Backwardation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนเรื่อง Contango และ backwardation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขอบบนของ forward settlement price| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขอบล่างของ forward settlement price| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arbitraging futures contract| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arbitraging futures contracts II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures fair value in the pre-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความ futures fair value in the premarket| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securitiesMortgage-backed security ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligationsCollateralized debt obligation ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligation (CDO)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swapsCredit default swaps (CDS) เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณีการนำไปใช้ของ credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อาวุธทางการเงินสำหรับการทำลายล้าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Interest rate swapsInterest rate swap 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Interest rate swap 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Black-Scholes formulaบทนำเรื่อง Black-Scholes formula| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Implied volatility| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน
การว่างงานการว่างงาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Unemployment rate primer (รุ่น 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Unemployment rate primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวิเคราะห์อย่างง่ายเรื่อง cost per job ที่ประหยัดได้จากการกระตุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้านปริศนาราคาบ้าน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 4)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตเครดิตปริศนาราคาบ้าน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 4)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligation (CDO)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Paulson bailoutCNN - การเข้าใจวิกฤต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 1 - Liquidity กับ solvency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 2 - Book value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 3 - Book value กับ market value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 4 - Mark-to-model กับ mark-to-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 5 - Paying off the debt| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 6 - Getting an equity infusion| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 7 - Bank goes into bankruptcy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 8 - Systemic risk| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 9 - Paulson's plan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 10 - Moral hazard| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 11 - ทำไม CDOs เหล่านี้อาจไม่มีค่าเลย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 12 - Lone Star transaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 13 - the bailout มีโอกาสใช้ได้ไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 14 - ทางแก้ที่เป็นไปได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 15 - เพิ่มเติมเรื่องทางแก้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สหภาพยุโรปBrexit และ European Union primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
United Kingdom vs Great Britain vs England primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Greek debt recession and austerity (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตการเงินของกรีซ (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรีซจะออกจากยูโรอย่างไรและทำไม (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมยุโรปถึงกังวลเรื่องกรีซ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |