เศรษฐศาสตร์และการเงิน > ไฟแนนซ์และตลาดทุน

ดอกเบี้ยและหนี้
ดอกเบี้ยทบต้นพื้นฐานดอกเบี้ยทบต้นเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎเลข 72 สำหรับดอกเบี้ยทบต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอกเบี้ยพื้นฐานดอกเบี้ยเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดอกเบี้ย (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บัตรเครดิตและเงินกู้Annual percentage rate (APR) กับ effective APR| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทบาทของสถาบันต่างๆ ในการออกและประมวลผลบัตรเครดิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินกู้รายวัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องกับ ee กับดอกเบี้ยทบต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
e เป็นลิมิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรสำหรับดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มูลค่าปัจจุบันค่าของเงินตามเวลา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มูลค่าปัจจุบันเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มูลค่าปัจจุบัน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมเรขาคณิตจำกัด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มูลค่าปัจจุบัน 4 (และ discounted cash flow)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การล้มละลายส่วนบุคคลPersonal bankruptcy: Chapters 7 และ 13| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเคหะ
Home equity กับงบดุลส่วนตัวงบดุลเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องงบดุลและ equity| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Home equity loans| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเช่ากับการซื้อบ้านการเช่ากับการซื้อบ้าน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การซื้อบ้านดีกว่าเสมอไหม?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกิดอะไรขึ้นเมื่อบ้านเสื่อมราคา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเช่ากับการซื้อ (วิเคราะห์อย่างละเอียด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Short sale basics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Adjustable rate mortgages ARMs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hybrid ARM| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Balloon payment mortgage| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมเรขาคณิตจำกัด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กระบวนการซื้อบ้านTitles and deeds ในอสังหาริมทรัพย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Title insurance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Making an offer on a home| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Escrow| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประเภทของ escrow ในอสังหาริมทรัพย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ
เงินเฟ้อพื้นฐานภาพรวมเรื่องเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อคืออะไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
CPI index| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณีของเงินเฟ้อเงินเฟ้อปานกลางในเศรษฐกิจที่ดี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stagflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hyperinflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Real กับ nominal returnReal กับ nominal return| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณ real return ในหน่วยดอลล่าร์ของปีที่แล้ว| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความสัมพันธ์ระหว่าง nominal และ real returns กับภาวะเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Capacity utilization กับเงินเฟ้อเศรษฐศาสตร์ของโรงงานคัพเค้ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศรษฐศาสตร์คัพเค้ก 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เศรษฐศาสตร์คัพเค้ก 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ เงินฝืด และ capacity utilization| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ เงินฝืด และ capacity utilization 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อและเงินฝืด 3 - แผนการกระตุ้นของโอบามา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเงินฝืด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเร็วของเงินไม่ใช่ปริมาณเป็นตัวขับเคลื่อนราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเพิ่ม money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Deflationary spiral| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาษี
Personal taxesพื้นฐานเรื่องตารางอัตราภาษีรายได้ของอเมริกา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Tax deductions เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AMT ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alternative minimum tax| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Estate tax เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Tax brackets และการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณ federal taxes กับ take home pay| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณ state taxes กับ take home pay| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Marriage penalty| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาษีสมรส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Corporate taxationCorporations กับ limited liability| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
limited liability หรือ double taxation ยุติธรรม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Transfer pricing และ tax havens| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บัญชีและรายงานการเงิน
บัญชีเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์คงค้างเกณฑ์บัญชีเงินสด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกณฑ์บัญชีคงค้าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปรียบเทียบบัญชีเกณฑ์เงินสดกับเกณฑ์คงค้าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
financial statements หลักสามอันบัญชีดุลและความสัมพันธ์กับ income statement relationship| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บัญชีกระแสเงินสดพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำตัวอย่างที่ accounts payable growing| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fair value accounting| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเสื่อมราคาและ amortizationExpensing a truck นำไปสู่ inconsistent performance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคิดค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเสื่อมราคาของกระแสเงินสด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Amortization และการเสื่อมราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หุ้นและพันธบัตร
หุ้นเบื้องต้นการซื้อหุ้นของบริษัทหมายถึงอะไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธบัตรกับหุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การชอร์ตหุ้นการชอร์ตพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การชอร์ตหุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การชอร์ตหุ้น 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การขายชอร์ตเป็นเรื่องแย่ไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเข้าใจ company statements และ capital structureGross และ operating profit| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความแตกต่างของ capital structure พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Market capitalization| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Corporate metrics และการประเมินมูลค่าPrice และ market capitalization| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทนำเรื่อง the income statement| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Earnings และ EPS| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทนำเรื่อง the price-to-earnings ratio| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พูดคุยเรื่อง P/E| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พูดคุยเรื่อง ROA 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พูดคุยเรื่อง ROA 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเสื่อมราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Amortization| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนา P/E| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Enterprise value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
EBITDA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีวิตของบริษัท -- จากกำเนิดถึงวางวายRaising money for a startup| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Getting a seed round from a VC| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Going back to the till: Series B| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
An IPO| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่อง IPOs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Equity กับ debt| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธบัตรกับหุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chapter 7 - Bankruptcy liquidation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chapter 11 - Bankruptcy restructuring| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DilutionStock dilution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mergers และ acquisitionsAcquisitions ด้วยหุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พฤติกรรมของราคาหลังจาก announced acquisition| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Simple merger arbitrage with share acquisition| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Leveraged buy-outsBasic leveraged buyout (LBO)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธบัตรCorporate debt กับ traditional mortgages| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธบัตรเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทนำเรื่อง yield curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรกับอัตราดอกเบี้ย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Treasury bond prices กับ yields| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Annual interest varying with debt maturity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The yield curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Corporate bankruptcyChapter 7 - Bankruptcy liquidation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chapter 11 - Bankruptcy restructuring| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Investment vehicles, ประกันและการเกษียณอายุ
กองทุนรวมและ ETFsOpen-ended mutual fund (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Open-end mutual fund redemptions (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Closed-end mutual funds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Exchange traded funds (ETFs)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ponzi schemes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บัญชีเกษียณ - IRAs และ 401ksTraditional IRAs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Roth IRAs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
401(k)s| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประกันชีวิตTerm life insurance และความน่าจะเป็นของการตาย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge fundsHedge funds เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge fund structure และ fees| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
hedge funds นั้นแย่หรือไม่?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge funds, venture capital และ private equity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge fund strategies - Long short  1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge fund strategies - Long short  2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hedge fund strategies - Merger arbitrage 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การลงทุนและการบริโกคความเสี่ยงและผลตอบแทนเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Human capital| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Return on capital| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การลงทุนกับการบริโภค 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การลงทุนกับการบริโภค 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาที่ตั้งออฟฟิศคิดแบบคร่าวๆ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงิน การธนาคาร และธนาคารกลาง
การธนาคารและเงินการธนาคาร 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 2 - income statement ของธนาคาร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 3 - Fractional reserve banking| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 4 - Multiplier effect และ the money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 5 - ธนบัตรเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 6 - ธนบัตรกับเช็ค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การธนาคาร 7 - การให้เงินกู้โดยไม่ได้ให้ทองออกไป| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 8 - Reserve ratios| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 9 - เพิ่มเติมเรื่อง reserve ratios (เสียงแย่)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 10 - บทนำเรื่อง leverage (เสียงแย่)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 11 - A reserve bank| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 12 - Treasuries (government debt)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 13 - Open market operations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 14 - Fed funds rate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 15 - เพิ่มเติมเรื่อง the Fed funds rate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 16 - ทำไม target rates กับ money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 17 - เกิดอะไรขึ้นกับทอง?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Banking 18 - อภิปรายภาพใหญ่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The discount rate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Repurchase agreements (repo transactions)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Federal Reserve balance sheet| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fractional Reserve banking commentary 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
FRB commentary 2 - Deposit insurance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
FRB commentary 3 - ภาพใหญ่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
LIBOR| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Quantitative easingFed open market operations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Quantitative easing| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่อง quantitative easing (และ credit easing)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Open market operations และ quantitative easing ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
quantitative easing อีกวิดีโอหนึ่ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
quantitative easing ของอเมิรกันและญี่ปุ่น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
2008 bank bailoutBailout 1 - Liquidity กับ solvency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 2 - Book value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 3 - Book value กับ market value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 4 - Mark-to-model กับ mark-to-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 5 - Paying off the debt| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 6 - Getting an equity infusion| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 7 - Bank goes into bankruptcy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 8 - Systemic risk| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 9 - Paulson's plan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 10 - Moral hazard| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 11 - ทำไม CDOs เหล่านี้อาจไม่มีค่าเลย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 12 - Lone Star transaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 13 - the bailout มีโอกาสใช้ได้ไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 14 - ทางแก้ที่เป็นไปได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 15 - เพิ่มเติมเรื่องทางแก้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
CNN - การเข้าใจวิกฤต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner planGeithner plan 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 5| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Geithner plan 6 - ทางแก้ที่ดีกว่า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแลกเปลี่ยนและการค้าต่างประเทศการแลกเปลี่ยนเงินตราเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผลของเงินตราต่อการค้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผลของเงินตราต่อการค้า ทบทวน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Pegging the yuan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ธนาคารกลางของจีนซื้อ treasuries| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
American-Chinese debt loop| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Debt loops สาเหตุและผลกระทบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
China keeps peg but diversifies holdings| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Carry trade พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินตราของจีนและหนี้ของอเมริกันFloating exchange ช่วยแก้ความไม่สมดุลของการค้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
China pegs to dollar เพื่อเก็บความไม่สมดุลไว้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จีนซื้อพันธบัตรอเมริกา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนสถานการณ์เงินตราอเมริกากับจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลการเพิ่ม M1 ของจีนในปี ค.ศ. 2010| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลการเพิ่ม foreign assets ของจีนในปี ค.ศ. 2010| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลของ Chinese US balance of payments| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อของจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Floating exchange effect ที่มีต่อจีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Floating exchange effect ที่มีต่ออเมริกา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตหนี้ของกรีซปี 2011-2012Greek debt recession and austerity (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตการเงินของกรีซ (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรีซจะออกจากยูโรอย่างไรและทำไม (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมยุโรปถึงกังวลเรื่องกรีซ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
BitcoinBitcoin - มันคืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - Cryptographic hash functions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - ลายเซ็นดิจิตอล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - Transaction records| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - Proof of work| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - Transaction block chains| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - The money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bitcoin - ความปลอดภัยของ transaction block chains| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Options, swaps, futures, MBSs, CDOs, และ other derivatives
Put and call optionsAmerican call options| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
shorting พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
American put options| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Call option as leverage| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put vs. short และ leverage| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Call payoff diagram| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put payoff diagram| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put as insurance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put-call parity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Long straddle| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put writer payoff diagrams| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Call writer payoff diagram| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arbitrage พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put-call parity arbitrage I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put-call parity arbitrage II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Put-call parity อธิบายให้กระจ่าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Actual option quotes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Option expiration และ price| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Forward และ futures contractsForward contract เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงจูงใจสำหรับ the futures exchange| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures margin mechanics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Verifying hedge with futures margin mechanics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures และ forward curves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Contango from trader perspective| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Severe contango generally bearish| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Backwardation เป็น bullish หรือ bearish| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures curves II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Contango| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Backwardation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนเรื่อง Contango และ backwardation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขอบบนของ forward settlement price| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขอบล่างของ forward settlement price| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arbitraging futures contract| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arbitraging futures contracts II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Futures fair value in the pre-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความ futures fair value in the premarket| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securitiesMortgage-backed security ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligationsCollateralized debt obligation ภาพรวม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligation (CDO)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swapsCredit default swaps (CDS) เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณีการนำไปใช้ของ credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อาวุธทางการเงินสำหรับการทำลายล้าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Interest rate swapsInterest rate swap 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Interest rate swap 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Black-Scholes formulaบทนำเรื่อง Black-Scholes formula| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Implied volatility| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน
การว่างงานการว่างงาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Unemployment rate primer (รุ่น 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Unemployment rate primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวิเคราะห์อย่างง่ายเรื่อง cost per job ที่ประหยัดได้จากการกระตุ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้านปริศนาราคาบ้าน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 4)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตเครดิตปริศนาราคาบ้าน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริศนาราคาบ้าน (ตอน 4)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mortgage-backed securities III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collateralized debt obligation (CDO)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Credit default swaps 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Wealth destruction 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Paulson bailoutCNN - การเข้าใจวิกฤต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 1 - Liquidity กับ solvency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 2 - Book value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 3 - Book value กับ market value| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 4 - Mark-to-model กับ mark-to-market| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 5 - Paying off the debt| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 6 - Getting an equity infusion| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 7 - Bank goes into bankruptcy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 8 - Systemic risk| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 9 - Paulson's plan| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 10 - Moral hazard| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 11 - ทำไม CDOs เหล่านี้อาจไม่มีค่าเลย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 12 - Lone Star transaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 13 - the bailout มีโอกาสใช้ได้ไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 14 - ทางแก้ที่เป็นไปได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bailout 15 - เพิ่มเติมเรื่องทางแก้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สหภาพยุโรปBrexit และ European Union primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
United Kingdom vs Great Britain vs England primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Greek debt recession and austerity (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตการเงินของกรีซ (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรีซจะออกจากยูโรอย่างไรและทำไม (ตอน 3)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมยุโรปถึงกังวลเรื่องกรีซ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |