ศิลปะและมนุษยศาสตร์ > ไวยากรณ์

ไวยากรณ์เบื้องต้น
ยินดีต้อนรับสู่เรื่องไวยากรณ์!ไวยากรณ์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนประกอบของประโยค - คำนาม
คำนามเบื้องต้นคำนามเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำนามเอกนามและพหูพจน์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประเภทของคำนามCommon และ proper nouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Concrete และ abstract nouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
คำนามพหุพจน์ที่ไม่ปกติ - พหุพจน์ฐานและการจบแบบพิเศษคำนามพหุพจน์แบบไม่ปกติ – -f เป็น -ves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
คำนามพหุพจน์แบบไม่ปกติ – คำที่จบด้วย -en| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำนามพหุพจน์แบบไม่ปกติ – พหุพจน์ฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนประกอบของประโยค - คำกริยา
คำกริยาเบื้องต้นคำกริยาเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
agreement เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The tensesverb tense เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The present tense| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The past tense| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The future tense| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาเชื่อมและกริยาช่วยกริยาเชื่อม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาช่วย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาที่ไม่ปกติกริยาที่ไม่ปกติเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาที่ไม่ปกติที่มี -ed| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาที่ไม่ปกติที่เลื่อนสระ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาที่ไม่ปกติ taken for a ride| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กริยาที่ไม่ปกติจริงๆ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Verb aspect - simple, progressive และ perfectverb aspect เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Simple Aspect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Progressive Aspect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Perfect Aspect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Verb aspect กับ modal verbsPerfect progressive aspect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Modal verbs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ส่วนประกอบของประโยค - คำสรรพนา
คำสรรพนามเบื้องต้นคำสรรพนามคืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Personal pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Possessive กับ reflexive pronounsPossessive pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reflexive pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Relative pronounsRelative pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
That กับ which| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Who กับ whom| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประธาน กรรม บุคคล และจำนวนSubject กับ object pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Grammatical person กับ pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Pronoun number| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Indefinite pronouns, pronoun vagueness, และ emphatic pronounsIndefinite Pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Emphatic pronouns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
BONUS VIDEO | Singular They| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |