วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา

เคมีของชีวิต
ธาตุและอะตอมธาตุและอะตอม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อะตอมเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ชั้นอิเล็กตรอนและ orbitalOrbitals| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่อง orbitals และ electron configuration| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วาเลนซ์อิเล็กตรอนและพันธะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หมู่ของตารางธาตุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธะและปฏิกิริยาเคมีพันธะไอออนิก โควาเลนต์ และเมทาลิก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อิเลกโทรเนกาทิวิตี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อิเลกโทรเนกาทิวิตีกับพันธะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงระหว่างโมเลกุล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
น้ำ กรด และเบส
พันธะไฮโดรเจนในน้ำพันธะไฮโดรเจนในน้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
น้ำเป็นตัวทำละลาย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โคฮีชันและแอดฮีชันผลคาปิลารีและสาเหตุที่เราเห็นรูปวงเดือน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงตึงผิว| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะของน้ำเลอบรอถาม - ทำไมเหงื่อถึงทำให้คุณเย็นลง?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเย็นลงจากการระเหย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความร้อนการกลายเป็นไอของน้ำกับเอธานอล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความร้อนจำเพาะของน้ำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
น้ำของเหลวหนาแน่นกว่าน้ำของแข็ง (น้ำ)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรด เบส และ pHการเป็นไอออนโดยอัตโนมัติของน้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามกรดเบสของอาร์เรเนียส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิยามกรดเบสของบรอนสเตด-ลอว์รี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามคำว่า pH| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทนำเรื่องบัฟเฟอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมบัติของคาร์บอน
คาร์บอนคาร์บอนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สิ่งมีชีวิตจากซิลิกอน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแสดงโครงสร้างของโมเลกุลอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างไฮโดรคาร์บอนและ functional groupsทบทวนเรื่องไฮโดรคาร์บอน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไอโซเมอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Functional groups| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แมคโครโมเลกุล
คาร์โบไฮเดรตโครงสร้างโมเลกุลของกลูโคส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Dehydration synthesis หรือ condensation reaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไฮโดรไลซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างโมเลกุลของฟรุกโตส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ลิพิดโครงสร้างโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ (ไขมัน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันทรานส์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพรวมเรื่องลิพิด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรดนิวคลีอิกDNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างโมเลกุลของ DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้าง antiparallel ของสาย DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างโมเลกุลของ RNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โปรตีนบทนำเรื่องกรดอะมิโน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสร้างพันธะเปปไทด์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพรวมเรื่องโครงสร้างโปรตีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Tertiary structure ของโปรตีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พลังงานและเอนไซม์
พลังงานในเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมเบื้องต้น - anabolism กับ catabolism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์พลังงานเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนโทรปีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์และเอนโทรปี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมความร้อนถึงเพิ่มเอนโทรปี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พลังงานอิสระพลังงานอิสระกิบส์ กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันที| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Endergonic, exergonic, exothermic และ endothermic| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ATP และ reaction couplingATP - Adenosine triphosphate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ATP hydrolysis mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reaction coupling เพื่อสร้าง glucose-6-phosphate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เอนไซม์เบื้องต้นจลนศาสตร์เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เอนไซม์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Enzyme regulationEnzyme cofactors และ coenzymes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Competitive inhibition| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Noncompetitive inhibition| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างของเซลล์
เซลล์เบื้องต้นสเกลของเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทฤษฎีเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เซลล์โปรคาริโอทและยูคาริโอทขนาดเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เซลล์โปรคาริโอทและยูคาริโอท| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทัวร์เซลล์ยูคาริโอทEndoplasmic reticulum และ Golgi bodies| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Endomembrane system| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไมโตคอนเดรีย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The cytoskeleton| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างภายนอกเซลล์และทางเชื่อมต่อระหว่างเซลล์Extracellular matrix| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผนังเซลล์ของพืช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพรวมเรื่องเซลล์สัตว์กับพืช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เยื่อและการขนส่ง
The plasma membraneFluid mosaic model ของ cell membranes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแพร่และออสโมซิสการแพร่เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เกรเดียนต์ความเข้มข้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ออสโมซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สารละลายไฮโปโทนิก ไอโซโทนิก และไฮเปอร์โทนิก (โทนิกซิตี)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแพร่และออสโมซิส| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Passive transportPassive transport กับ selective permeability| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Facilitated diffusion| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Active transportSodium potassium pump| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Electrochemical gradients กับ secondary active transport| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Uniporters, symporters และ antiporters| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bulk transportEndocytosis, phagocytosis และ pinocytosis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Exocytosis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหายใจของเซลล์
การหายใจระดับเซลล์เบื้องต้นATP - Adenosine triphosphate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กลไก ATP hydrolysis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหายใจระดับเซลล์เบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทบทวนเรื่องออกซิเดชันและรีดักชันในมุมมองของชีววิทยา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ออกซิเดชันและรีดักชันในการหายใจระดับเซลล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ขั้นตอนของการหายใจระดับเซลล์ภาพรของการหายใจระดับเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไกลโคไลซิสภาพรวมเรื่องไกลโคไลซิส| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ขั้นตอนของไกลโคไลซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไพรูเวต ออกซิเดชันและวัฎจักรกรดซิตริกวัฏจักรเครบส์/กรดซิตริก| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Oxidative phosphorylationOxidative phosphorylation กับ electron transport chain| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหายใจระดับเซลล์แบบอื่นๆการหมักกรดแลกติก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหมักแอลกอฮอล์หรือเอธานอล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์แสง
การสังเคราะห์แสงเบื้องต้นATP - Adenosine triphosphate| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กลไก ATP hydrolysis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์แสง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแยกขั้นตอนของการสังเคราะห์แสง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกริยาที่ขึ้นอยู่กับแสงภาพรวมหลักการของปฏิกิรยาที่ขึ้นอยู่กับแสง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผู้เล่นในปฏิกิริยาที่ขึ้นอยู่กับแสง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์แสง - ภาพรวมเรื่องปฏิกิรยาที่ขึ้นอยู่กับแสง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วัฎจักรคาลวินการสังเคราะห์แสง - วัฏจักรคาลวิน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหายใจด้วยแสง - C3, C4, และพืชแบบ CAMการหายใจด้วยแสง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กระบวนการสังเคราะห์ C4| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พืช CAM| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การรับส่งสัญญาณของเซลล์
ขั้นตอนการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ภาพรวมเรื่องการส่งสัญญาณในเซลล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างของ signal transduction pathway| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสื่อสารในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการส่งสัญญาณในเซลล์ สำหรับการสืบพันธุ์ของยีสต์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์เบื้องต้นคำศัพท์เรื่อง Fertilization - แกมีตส์ ไซโกตส์ แฮพลอยด์ และดีพลอยด์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Zygote แยกเป็น somatic กับ germ cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครโมโซม โครมาติด และโครมาติน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วัฏจักรเซลล์และไมโตซิสInterphase| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mitosis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไมโอซิสการเปรียบเทียบไมโตซิสกับไมโอซิส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chromosomal crossover ใน meiosis I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เฟสของไมโอซิส I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เฟสของไมโอซิส II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cell cycle regulation, มะเร็ง และสเต็มเซลล์Embryonic stem cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มะเร็ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Apoptosis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธุศาสตร์คลาสสิคและโมเลกุล
พันธุศาสตร์แบบเมนเดลบทนำเรื่องกรรมพันธุ์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย - Punnett squares| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การปรับเปลี่ยนพันธุศาสตร์แบบเมนเดลตัวอย่างพร้อมเฉลย - Punnett squares| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเชื่อมโยงทางเพศ การกลายพันธุ์เชิงโครโมโซม และการถ่ายทอดแบบไม่มีนิวเคลียสลักษณะที่เชื่อมโยงกับเพศ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พื้นฐานโมเลกุลของพันธุศาสตร์DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alleles กับยีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DNA เป็นสารพันธุกรรม
โครงสร้างของ DNADNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างเชิงโมเลกุลของ DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้าง antiparallel ของสาย DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การค้นพบ DNADNA เป็น "transforming principle"| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hershey กับ Chase - DNA คือสารพันธุกรรม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การค้นพบโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DNA replicationDNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สายนำและสายตามใน DNA replication| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเร็วและความแม่นยำของ DNA replication| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างเชิงโมเลกุลของ DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Central dogma (DNA ไป RNA tไปโปรตีน)
Central dogma กับรหัสพันธุกรรมDNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alleles กับยีน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
TranscriptionDNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Transcription กับ mRNA processing| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างโมเลกุลของ RNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
TranslationDNA replication และ RNA transcription กับ translation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Translation (mRNA ไปโปรตีน)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Gene regulation
Gene regulation ในแบคทีเรียOperons และ gene regulation ในแบคทีเรีย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Trp operon| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Lac operon| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีวเทคโนโลยี
DNA cloningDNA cloning กับ recombinant DNA| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิธีวิเคราะห์ DNAPolymerase chain reaction (PCR)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Gel electrophoresis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สเต็มเซลล์Embryonic stem cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Developmental biology
Development และ differentiationCellular specialization (differentiation)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Zygote differentiating ไปเป็น somatic กั germ cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Embryonic stem cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ApoptosisApoptosis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แบคทีเรียและอาร์เคีย
โครงสร้างโปรคาริโอตแบคทีเรีย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไวรัส
ไวรัสไวรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิวัฒนาการและต้นไม้ชีวิต
วิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติวิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ชี้แจงเรื่องเอป| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การออกแบบของผู้ทรงปัญญากับวิวัฒนาการ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ชี้แจงเรื่องวิวัฒนาการ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคัดเลือกโดยธรรมชาติกับผีเสื้อนกฮูก| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปรผันในสปีชีส์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
หลักฐานสำหรับวิวัฒนาการ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bozeman science - หลักฐานสำหรับวิวัฒนาการ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bozeman science - วิวัฒนาการ ต่อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธุศาสตร์ประชากรความถี่ Allele| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมการฮาร์ดี้ ไวน์เบิร์ก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้สมการฮาร์ดี้ ไวน์เบิร์ก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การอภิปรายเงื่อนไขของฮาร์ดี้ ไวน์เบิร์ก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Genetic drift, bottleneck effect และ founder effect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Speciation กับต้นไม้วิวัฒนาการอนุกรมวิธานและต้นไม้แห่งชีวิต| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สปีชีส์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Speciation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปรผันทางพันธุกรรม การไหลของยีน และสปีชีส์ใหม่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bozeman science - กลไกที่เพิ่มการแปรผันทางพันธุกรรม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การสำรวจต้นไม้ของชีวิต| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การเข้าใจและสร้าง phylogenetic trees| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bozeman Science - Cladograms| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Bozeman science - Phylogenetics| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Bozeman science - Speciation| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Bozeman science - Speciation กับการสูญพันธุ์| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
2015 AP Biology อัตนัย 3 - phylogenetic trees| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประวัติศาสตร์ชีวิตบนโลก
การเกิดโลกและชีวิตยุคแรกการเกิดโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จุดเริ่มต้นของชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กำเนิดชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายของชีวิตชั้นโอโซน และยูคาริโอตปรากฎในยุคโปรเตโรโซอิก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไขข้อข้องใจเรื่องสิ่งมีชีวิตแรกบนบก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพในยุคพาเนโรโซอิก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพรวมเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวัดอายุด้วยการวัดรังสีChronometric revolution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวัดอายุด้วยคาร์บอน 14 ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวัดอายุด้วยคาร์บอน 14 ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวัดอายุด้วยโพแทสเซียม-อาร์กอน (K-Ar)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณการวัดอายุ K-Ar| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาเบื้องต้นนิเวศวิทยาเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิเวศวิทยาประชากรเบื้องต้นLife history strategies and fecundity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเติบโตและควบคุมประชากรการเติบโตของประชากรแบบเอกซ์โพเนนเชียลและลอจิสติก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การควบคุมประชากร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรผู้ล่า-เหยื่อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โทมัส มาลธุสกับการเติบโตประชากร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาชุมชนเบื้องต้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรผู้ล่า-เหยื่อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างและความหลากหลายในชุมชนระบบนิเวศกับเครือข่ายนิเวศวิทยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สปีชีส์หน้าใหม่และความหลากหลายทางชีววิทยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสืบทอดทางนิเวศวิทยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบนิเวศเบื้องต้นระบบนิเวศกับ biomes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไหลของพลังงานและสสารในระบบนิเวศ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรชีวธรณีเคมีภาพรวมเรื่องวัฏจักรชีวธรณีเคมี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรน้ำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรคาร์บอน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรไนโตรเจน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรฟอสฟอรัส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Eutrophication กับ dead zones| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีวภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพกระจายทั่วโลกอย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงไม่กระจายเท่าๆ กัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเป็นท้องถิ่นใหม่นำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพใหม่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศและหน้าที่ของระบบนิเวศระบบนิเวศกับเครือข่ายนิเวศวิทยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หน้าที่ของระบบนิเวศ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การกระจายตัวของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกbiodiversity hotspot คืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพกระจายทั่วโลกอย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงไม่กระจายเท่าๆ กัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภัยต่อความหลากหลายทางชีวภาพกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สปีชีส์หน้าใหม่และความหลากหลายทางชีววิทยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไขปริศนาเรื่องการเป็นกรดของมหาสมุทรและความหลากหลายทางชีวภาพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ อดีตและปัจจุบัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ์และการแข่งขันเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ - พลังของแต่ละคน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ - นโยบายท้องถิ่นและทั่วโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระดับความหลากหลายทางชีวภาพยีนส์และความหลากหลายทางชีวภาพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การค้นพบต้นไม้ของชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีววิทยาพฤติกรรม
พฤติกรรมสัตว์การสื่อสารของสัตว์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พฤติกรรมสัตว์ - foraging| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีววิทยาของมนุษย์
ระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจปอดและระบบทางเดินหายใจ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เซลล์เม็ดเลือดแดง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ฮีโมโกลบิน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เซลล์ประสาทและระบบประสาทกายวิภาคของเซลล์ประสาท| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โซเดียม โปแทสเซียมปั๊ม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิดีโอแก้ไขเรื่องโซเดียม โปแทสเซียมปั๊ม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Electrotonic และ action potential| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนำด้วยเกลือในเซลล์ประสาท| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
synapse ของเซลล์ประสาท (เคมี)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ไตและกรวยไตไตและกรวยไต| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แอคทีฟ ทรานสปอร์ตทุติยภูมิในกรวยไต| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กล้ามเนื้อไมโอซินและแอคติน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โทรโปไมโอซินกับโทรโปนิน และบทบาทในการควบคุมการหดกล้ามเนื้อ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
บทบาทของ sarcoplasmic reticulum ในเซลล์กล้ามเนื้อ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กายวิภาคของ skeletal muscle fiber| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ภูมิคุ้มกันวิทยาบทบาทของ phagocytes ใน innate หรือ nonspecific immunity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประเภทของ immune responses - Innate กับ adaptive. humoral กั cell-mediated| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
B lymphocytes (B cells)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Professional antigen presenting cells (APC) และ MHC II complexes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Helper T cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cytotoxic T cells กั MHC I complexes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนเรื่อง B cells, CD4+ T cells และ CD8+ T cells| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Inflammatory response| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีววิทยาของพืช
การตอบสนองของพืชต่อแสงPhototropism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
2015 AP Biology อัตนัย ข้อ 5| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Photoperiodism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิชาเร่งรัด - ชีววิทยากับนิเวศวิทยา
วิชาเร่งรัด - ชีววิทยาWhy carbon is a tramp| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
น้ำ - ของเหลวสุดเจ๋ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โมเลกุลเชิงชีววิทยา - คุณคือสิ่งที่คุณกิน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ยูคาริโอโพลิส - เมืองแห่งเซลล์สัตว์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
In da club - เยื่อและการขนส่ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เซลล์พืช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ATP กับการหายใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์แสง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Heredity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างดีเอ็นเอกับ repllication| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
DNA, hot pockets และคำที่ยาวที่สุด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไมโตซิส การแยกทางนั้นซับซ้อน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไมโอซิส - จุดที่เซ็กซ์เริ่มต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Speciation - Of ligers & men| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การพัฒนาของสัตว์ - We're just tubes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การพัฒนาของวิวิฒนาการ - ฟันไก่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พันธุศาสตร์ประชากร - เมื่อดาร์วินพบเมนเดล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Taxonomy - ระบบเติมเต็มชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิวัฒนาการ - It's a Thing| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Comparative anatomy - สิ่งที่ทำให้เราเป็นสัตว์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัตว์อย่างง่าย - ฟองน้ำ เยลลี่ และหมึก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัตว์ที่ซับซ้อน - Annelids และ arthropods| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chordates| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พฤติกรรมสัตว์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบประสาท| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบการไหลเวียนและหายใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบการย่อย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบขับถ่าย - จากหัวใจถึงห้องน้ำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบโครงร่าง - มันมีชีวิต!| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปืนใหญ่ - ระบบกล้ามเนื้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบคุ้มกันของคุณ - นักฆ่าโดยธรรมชาติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Great glands - Your endocrine system| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The reproductive system - How gonads go| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เก่าแต่แปลก - อาร์เคีย แบคทีเรีย และโปรติสต์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The sex lives of nonvascular plants| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Vascular plants = Winning!| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พืชกับผึ้ง - การสืบพันธุ์ของพืช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ฟังไจ - ความตายกลายเป็นชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยา - กฎการใช้ชีวิตบนโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิชาเร่งรัด - นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์ของชีวิตบนโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาประชการ - ปริศนายุงเท็กซัส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเติบโตของประชากรมนุษย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาชุมชน - รู้สึกถึงความรัก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาชุมชน 2 - นักล่า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสืบทอดทางนิเวศวิทยา - การเปลี่ยนแปลงนั้นดี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาในระบบนิเวศ - เชื่อมโยงในสายใย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรไฮโดรโลจิกกับคาร์บอน - รีไคเซิลตลอดนะ!| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส - รีไคเซิลตลอดนะ!| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 5 อย่าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มลพิษ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิเวศวิทยาอนุรักษ์และฟื้นฟู| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |