วิทยาศาสตร์ > เคมีอินทรีย์

โครงสร้างและพันธะ
โครงสร้างแบบจุดโครงสร้างแบบจุด I - พันธะเดี่ยว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างแบบจุด II - หลายพันธะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไฮบริดไดเซชันsp3 hybridized orbitals กับพันธะซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
sp2 hybridized orbitals กับพันธะพาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Sp3 hybridization| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขสเตอริกกับ sp3 hybridization| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Sp2 hybridization| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Sp hybridization| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องออร์กานิกไฮบริดเดเซชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์เรื่องมุมพันธะของทรงสี่หน้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างพันธะ-เส้นโครงสร้างควบแน่น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างพันธะ-เส้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างพันธะ-เส้นสามมิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไอโซเมอร์เชิงโครงสร้าง (constitutional)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อิเล็กโตรเนกาทิวิตีอิเล็กโตรเนกาทิวิตีกับการเกิดพันธะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โมเมนต์คู่ขั้ว| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงระหว่างโมเลกุล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การละลายได้ของสารประกอบอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เรโซแนนซ์และเคมีกรดเบส
การนับอิเล็กตรอนการเปรียบเทียบ formal charges กับสถานะออกซิเดชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Formal charge ของคาร์บอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Formal charge ของไนโตรเจน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Formal charge ของออกซิเจน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถานะออกซิเดชันของคาร์บอน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน แบบอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างเรโซแนนซ์โครงสร้างเรโซแนนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รูปแบบโครงสร้างเรโซแนนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างเรโซแนนซ์สำหรับเบนซีนและฟีไนไซด์แอนไอออน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลาวาดโครงสร้างเรโซแนนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างเรโซแนนซ์กับไฮบริดเดไซชัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เคมีกรด-เบสอินทรีย์นิยามกรด-เบส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กลไกกรด-เบสอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ka กับความเข้มกรด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวน Ka กับ pKa| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้ตาราง pKa| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้ค่า pKa เพื่อทำนายตำแหน่งสมดุล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำให้คอนจูเกตเบสเสถียร - อิเล็กโตรเนกาทิวิตี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเข้มกรด ขนาดแอนไอออน และพลังงานพันธะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำให้คอนจูเกตเบสเสถียร - เรโซแนนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำให้คอนจูเกตเบสเสถียร - การเหนี่ยวนำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำให้คอนจูเกตเบสเสถียร - ไฮบริดไดเซชัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำให้คอนจูเกตเบสเสถียร - solvation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkanes, cycloalkanes, และหมู่ฟังก์ชันนัล
การตั้งชื่อ alkanesการแสดงโครงสร้างของโมเลกุลอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes อย่างง่าย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่ออัลเคนที่มี alkyl groups| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แก้ไข - 2-propylheptane ไม่ควรเป็นชื่อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อแบบที่พบบ่อย และแบบที่เป็นระบบ - คำนำหน้า iso-, sec-, และ tert-| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes ที่มี ethyl groups| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkane ที่มี isopropyl group| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ cycloalkane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ isobutlyl groups สองหมู่อย่างเป็นระบบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes, cycloalkanes และ bicyclic compoundsการเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bicyclic compounds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ cubane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความร้อนของการเผาไหม้ alkanes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ alkanesNewman projections| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projections 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ ethane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ ethane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ propane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ butane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projection แบบฝึกหัด 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projection แบบฝึกหัด 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ cycloalkanesรูปเรือและเก้าอี้สำหรับ cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Double Newman diagram สำหรั methylcyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เสถียรภาพของ cycloalkanes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวาด chair conformations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monosubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Disubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Polysubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หมู่ฟังก์ชันนัลหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่องหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การระบุหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stereochemistry
ChiralityIntroduction to chirality| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chiral examples 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chiral examples 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chiral vs achiral| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stereoisomers, enantiomers, and chirality centers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Identifying chirality centers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
EnantiomersDrawing enantiomers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cahn-Ingold-Prelog system for naming enantiomers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
R,S system| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
R,S (Cahn-Ingold-Prelog) naming system example 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
R,S system practice| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
More R,S practice| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fischer projection introduction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fischer projection practice| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Optical activity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Optical activity calculations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stereoisomeric relationshipsStereoisomers, enantiomers, diastereomers, constitutional isomers and meso compounds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Enantiomers and diastereomers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Meso compounds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาการแทนที่และหักล้าง
Free radical reactionFree radical reactions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 กับ Sn2Naming alkyl halides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Curly arrow conventions in organic chemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn2 reactions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 reactions introduction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Steric hindrance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn2 stereochemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 and Sn2 solvents effects| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilicity กับ basicityNucleophilicity (nucleophile strength)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilicity vs. basicity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาหักล้างE2 reactions(Video)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E1 reactions(Video)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Zaitsev's rule| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1/Sn2/E1/E2Comparing E2, E1, Sn2, Sn1 reactions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 E1 Sn2 Sn1 reactions example 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 E1 Sn2 Sn1 reactions example 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilicity and basicity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 Sn2 E1 E2 reactions - Primary and tertiary alkyl halides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 Sn2 E1 E2 reactions - Secondary alkyl halides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 และ Sn2Nucleophile/electrophile and the schwartz rules| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkyl halide nomenclature| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 reaction - Mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 reaction - Stereochemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn2 mechanism and stereochemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 vs Sn2 - Solvent effects| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sn1 vs Sn2 - Summary| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยา E1 กับ E2E1 elimination - Mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E1 elimination - Regioselectivity and stereoselectivity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Carbocations and rearrangements| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 elimination - Mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 elimination - Regioselectivity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 elimination - Stereoselectivity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 elimination - Stereospecificity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E2 elimination - Substituted cyclohexanes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkenes และ alkynes
การตั้งชื่อ alkenesNaming alkenes examples| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
cis-trans and E-Z naming scheme for alkenes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Entgegen-Zusammen naming scheme for alkenes examples| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkene reactionsIntroduction to reaction mechanisms| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Markovnikov's rule and carbocations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Addition of water (acid-catalyzed) mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Polymerization of alkenes with acid| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydrogenation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydrohalogenation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydration| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydroboration-oxidation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydroboration-oxidation - mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Halogenation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Halohydrin formation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Epoxide formation and anti dihydroxylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Syn dihydroxylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ozonolysis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkene nomenclatureAlkene intro and stability| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkene nomenclature| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cis-trans isomerism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
E-Z system| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อและการเตรียม alkynesAlkyne nomenclature| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkyne acidity and alkylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkyne reactionsReduction of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydrohalogenation of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydration of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydroboration-oxidation of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Halogenation and ozonolysis of alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์โดยใช้ alkynesSynthesis using alkynes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แอลกอฮอล์ อีเธอร์ อีพอกไซด์ ซัลไฟด์
ศัพท์เฉพาะและสมบัติ ของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พันธะสามทำให้เกิดการวางตัวเชิงเส้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมบัติของแอลกอฮอล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ศัพท์เฉพาะของแอลกอฮอล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมบัติเชิงกายภาพของแอลกอฮอล์และการเตรียม alkoxides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสังเคราะห์แอลกอฮอล์Preparation of alcohols using NaBH4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of alcohols using LiAlH4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Synthesis of alcohols using Grignard reagents I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Synthesis of alcohols using Grignard reagents II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์Oxidation of alcohols I - Mechanism and oxidation states| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Oxidation of alcohols II - Examples| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Biological redox reactions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Protection of alcohols| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of mesylates and tosylates| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
SN1 and SN2 reactions of alcohols| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of nitrate esters| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of alkyl halides from alcohols| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ศัพท์เฉพาะและสมบัตของเอสเทอร์อีเทอร์ ชื่อและบทนำ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ศัพท์เฉพาะของอีเทอร์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมบัติของอีเทอร์และคราวน์อีเทอร์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Synthesis and cleavage of ethersWilliamson ether synthesis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acidic cleavage of ethers| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and preparation of epoxidesCyclic ethers and epoxide naming| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and preparation of epoxides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of epoxides - Stereochemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ring-opening reactions of epoxidesRing-opening reactions of epoxides - Strong nucleophiles| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ring opening reactions of epoxides - Acid-catalyzed| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Thiols and sulfidesPreparation of sulfides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conjugated systems กับ pericyclic reactions
Diels-Alder reactionDiels-Alder reaction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diels-Alder - stereochemistry of dienophile| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diels-Alder - stereochemistry of diene| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diels-Alder - endo rule| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diels-Alder - intramolecular| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diels-Alder - regiochemistry| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic compounds
การตั้งชื่ออนุพันธ์เบนซีนNaming benzene derivatives introduction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Naming benzene derivatives| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาของเบนซีนResonance| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Electrophilic aromatic substitution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bromination of benzene| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Friedel crafts acylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Friedel crafts acylation addendum| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic stabilityAromatic stability I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic stability II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic stability III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic stability IV| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic stability V| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic heterocycles I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aromatic heterocycles II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Electrophilic aromatic substitutionElectrophilic aromatic substitution mechanism| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Halogenation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nitration| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Sulfonation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Friedel-Crafts alkylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Friedel-Crafts acylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Directing effectsOrtho-para directors I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ortho-para directors II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ortho-para directors III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Meta directors I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Meta directors II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Multiple substituents| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์อื่นๆBirch reduction I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Birch reduction II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reactions at the benzylic position| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Synthesis of substituted benzene rings I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Synthesis of substituted benzene rings II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilic aromatic substitution Nucleophilic aromatic substitution I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilic aromatic substitution II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อัลดีไฮด์และคีโตน
อัลดีไฮด์และคีโตนเบื้องต้นอัลดีไฮด์เบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การตั้งชื่อคีโตน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ศัพท์ของอัลดีไฮด์และคีโตน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมบัติทางกายภาพองอัลดีไฮด์และคีโตน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reactivity ของอัลดีไฮด์กับคีโตน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปฏิกิริยาของอัลดีไฮด์และคีโตนFormation of hydrates| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of hemiacetals| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acid and base catalyzed formation of hydrates and hemiacetals| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of acetals| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acetals as protecting groups and thioacetals| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of imines and enamines| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of oximes and hydrazones| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Addition of carbon nucleophiles to aldehydes and ketones| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of alcohols using hydride reducing agents| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Oxidation of aldehydes using Tollens' reagent| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Carboxylic acids และ derivatives
การตั้งชื่อ carboxylic acidsCarboxylic acid introduction| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Carboxylic acid naming| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Formation of carboxylic acid derivativesFischer esterification| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acid chloride formation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Amides, anhydrides, esters, and acyl chlorides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Relative stability of amides, esters, anhydrides, and acyl chlorides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Amide formation from acyl chloride| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and reactions of carboxylic acidsCarboxylic acid nomenclature and properties| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reduction of carboxylic acids| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of acyl (acid) chlorides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of acid anhydrides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of esters via Fischer esterification| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Preparation of amides using DCC| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Decarboxylation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and reactions of carboxylic acid derivativesNomenclature and properties of acyl (acid) halides and acid anhydrides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and properties of esters| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nomenclature and properties of amides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Reactivity of carboxylic acid derivatives| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nucleophilic acyl substitution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acid-catalyzed ester hydrolysis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Acid and base-catalyzed hydrolysis of amides| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Beta-lactam antibiotics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เคมีอัลฟาคาร์บอน
การสร้างเอโนเลต แอนไอออนKeto-enol tautomerization (โดยซาล)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Keto-enol tautomerization (โดยเจย์)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสร้างเอโนเลตจากอัลดีไฮด์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การสร้างเอโนเลตจากคีโตน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอโนเลตเชิงจลน์และเชิงอุณหพลศาสตร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aldol condensationsปฏิกิริยาอัลดอล| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Aldol condensation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mixed (crossed) aldol condensation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Mixed (crossed) aldol condensation โดยใช้ลิเธียมเอโนเลต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Retro-aldol กับ retrosynthesis| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Intramolecular aldol condensation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เอมีน
การเขียนชื่อเอมีนการตั้งชื่อเอมีนเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การตั้งชื่อเอมีน 2| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สเปกโตรสโคปี
Infrared SpectroscopyIntroduction to infrared spectroscopy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bonds as springs| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Signal characteristics - wavenumber| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
IR spectra for hydrocarbons| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Signal characteristics - intensity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Signal characteristics - shape| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Symmetric and asymmetric stretching| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
IR signals for carbonyl compounds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
IR spectra practice| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
UV/Vis SpectroscopyUV-Vis spectroscopy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Absorption in the visible region| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conjugation and color| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โปรตอน NMRIntroduction to proton NMR| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Nuclear shielding| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chemical equivalence| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Chemical shift| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Electronegativity and chemical shift| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Diamagnetic anisotropy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Integration| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Spin-spin splitting (coupling)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Multiplicity: n + 1 rule| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Coupling constant| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Complex splitting| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hydrogen deficiency index| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Proton NMR practice 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Proton NMR practice 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Proton NMR practice 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |