วิทยาศาสตร์ > เคมี

อะตอม สารประกอบ และไอออน
อะตอมเบื้องต้นเคมีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ธาตุและอะตอม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
น้ำหนักอะตอมและมวลอะตอม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: การคำนวณน้ำหนักอะตอม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมลและเลขอะโวกาโดร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: การระบุไอโซโทปและไอออน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สารประกอบกับไอออนสูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล และสูตรโครงสร้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มวลโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไอออนหลายอะตอมที่พบทั่วไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Mass spectrometryMass spectrometry| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์
การดุลสมการเคมีบทนำปฏิกิริยาเคมี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุลสมการเคมี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุุลสมการเคมีที่ซับซ้อนขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุลสมการเคมีโดยใช้ภาพช่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุลสมการการเผาไหม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุลสมการโดยการแทนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาณสารสัมพันธ์ปริมาณสารสัมพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างโจทย์ปริมาณสารสัมพันธ์ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างโจทย์ปริมาณสารสัมพันธ์ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาณสารสัมพันธ์ที่มีสารกำหนดปริมาณปริมาณสารสัมพันธ์ที่มีสารกำหนดปริมาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างโจทย์สารกำหนดปริมาณ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัย 2a (ตอน 1 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัย 2a (ตอน 2/2) และ b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนประกอบเชิงโมเลกุลสูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล และสูตรโครงสร้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ร้อยละของมวลของธาตุในโมเลกุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ร้อยละของน้ำหนักของธาตุในโมเลกุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรอย่างง่ายจากองค์ประกอบโดยมวล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างโจทย์องค์ประกอบโดยมวล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประเภทของปฏิกิริยาเคมีบทนำปฏิกิริยารีดอกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การละลายและการตกตะกอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิกิริยาการตกตะกอน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สมการโมเลกุล ไออนิก และไออนิกลัพธ์| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
2015 AP Chemistry อัตนัย 3a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
ประวัติของโครงสร้างอะตอมแบบจำลองอะตอม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ประวัติของเคมีอะตอม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การทดลองฟอยล์ทองคำของรัทเธอร์ฟอร์ด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อะตอมของโบห์ร| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบห์รบทนำเรื่องแสง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แสงกับสสสาร| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อะตอมของโบห์ร| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
รัศมีอะตอมของโบร์ (หาโดยใช้ฟิสิกส์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รัศมีอะตอมของโบร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระดับพลังงานของโบร์ (หาโดยใช้ฟิสิกส์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระดับพลังงานของโบร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดูดกลืนและการคาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเปกตรัมการคายของไฮโดรเจน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัมและออร์บิทัลหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัมของอิเล็กตรอนในสี่ชั้นแรก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนออร์บิทัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ออร์บิทัลและการจัดอิเล็กตรอนเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดแบบแก๊สเฉื่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุคาบ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุุคาบ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุุคาบ 3 และ 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุ d บล็อก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุในออร์บิทัล 3d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอิเล็กตรอนของธาตุ f block Nd| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พาราแมกเนติกและไดอะแมกเนติก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตารางธาตุ
ตารางธาตุเบื้องต้นตารางธาตุ - การจัดหมวดหมู่ของธาตุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หมู่ในตารางธาตุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับเวเลนซ์อิเล็กตรอนสำหรับธาตุหมู่หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตารางธาตุ - โลหะทรานซิชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวเลนซ์อิเล็กตรอนและการเกิดพันธะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มของตารางธาตุแนวโน้มของรัศมีอะตอมตามตารางธาตุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รัศมีอะตอมและไอออน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับขนาดไอออน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มของพลังงานไอออไนเซชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มตามหมู่ของพลังงานไอออไนเซชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มตามคาบของพลังงานไอออไนเซชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานไอออไนเซชันลำดับ 1 และ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กตรอนแอฟฟินิตี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มของอิเล็กตรอนแอฟฟินิตีตามคาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโทรเนกาติวิตี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโทรเนกาติวิตีและการเกิดพันธะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเป็นโลหะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธะเคมี
ประเภทของพันธะเคมีพันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พันธะไอออนิก กับกฎคูลอมบ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโทรเนกาติวิตี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโทรเนกาติวิตีและการเกิดพันธะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเป็นโลหะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงร่างตาข่ายโคเวเลนต์ ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างแบบจุดและเรขาคณิตเชิงโมเลกุลการวาดสูตรแบบจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประจุฟอร์มอลและสูตรแบบจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เรโซแนนซ์และสูตรแบบจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 2 กลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 3 กลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรแบบจุดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 4 กลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 5 กลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 5 กลุ่ม (ต่อ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
VSEPR ของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 6 กลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไดโพลโมเมนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัย 2d และ e| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไฮบริดไดเซชันและไฮบริดออร์บิทัลไฮบริดไดเซชันแบบ sp3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนหมู่ล้อมรอบและไฮบริดไดเซชันแบบ sp3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไฮบริดไดเซชันแบบ sp2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไฮบริดไดเซชันแบบ sp| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกไฮบริดไดเซชันในสารอินทรีย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แก๊สและทฤษฏีจลน์ของโมเลกุล
สมการแก๊สอุดมคติสมการแก๊สอุดมคติ PV = nRT| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
deflate gate| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสมการแก๊สอุดมคติ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสมการแก๊สอุดมคติ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสมการแก๊สอุดมคติ 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสมการแก๊สอุดมคติ 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความดันย่อยเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความดันย่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความดันไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแจกแจงแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมานน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พฤติกรรมแก๊สแบบไม่อุดมคติพฤติกรรมของแก๊สจริงกับแก๊สอุดมคติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการแวน เดอ วาลส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถานะของสสารและแรงระหว่างโมเลกุล
สถานะของสสารสถานะของสสาร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถานะของสสาร ต่อ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความร้อนจำเพาะและความร้อนแฝงของการหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการทำให้น้ำเย็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความดันไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนผังวัฏภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงระหว่างโมเลกุลเบื้องต้นแรงแวนเดอวาลส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพการละลายและแรงระหว่างโมเลกุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงตึงผิว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแคปิลารีและทำไมเราถึงเห็นท้องน้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเพิ่มจุดเดือดและการลดจุดหลอมเหลว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบจุดเดือด - AP Chemistry ปรนัย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การละลายของสารประกอบอินทรีย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัย 2f| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ของผสมและสารละลายสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและการลดลงของจุดหลอมเหลว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมดุลเคมี
ค่าคงที่สมดุลปฏิกิริยาในสมดุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมดุลกับค่าคงที่สมดุล| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
แนวคิดพื้นฐานของ Keq| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวคิดพื้นฐานของการพิสูจน์ Keq| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมดุลวิวิธพันธุ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประมาณ x เล็กๆ สำหรับค่า Kc เล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประมาณ x เล็กๆ สำหรับค่า Kc ใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัจจัยที่มีผลต่อปฎิกิริยาเคมีหลักของเลอชาเตเลียร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
หลักของเลอชาเตเลียร์ - ตัวอย่างพร้อมเฉลย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
The reaction quotient Q| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
บทนำเรื่อง reaction quotient Qc| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบ Q กับ K ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กรดและเบส
กรด เบส และ pHนิยามกรด-เบสของอาร์เรเนียส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิยามกรด-เบสของบรอนสเตด-ลาวรี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแตกตัวของน้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามของ pH| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
pH และ pOH ของกรด-เบสแก่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กรดแก่และเบสแก่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเข้มของกรด ขนาดของแอนไออน และพลังงานพันธะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมดุลกรด-เบสคู่กรด-เบส| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความสัมพันธ์ระหว่าง pKa กับ pKb| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความสัมพันธ์ระหว่าง Ka กับ Kb| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Ka กับความเข้มกรด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมดุุลของกรดอ่อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมดุลของเบสอ่อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติกรด-เบสของเกลือ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
pH ของสารละลายเกลือ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัฟเฟอร์ การไตรเตรท และสมดุลการละลาย
สารละลายบัฟเฟอร์บทนำบัฟเฟอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัฟเฟอร์ ผู้ฆ่าฝนกรด| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ผลของไอออนร่วมและบัฟเฟอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บัฟเฟอร์และสมการ Handerson-Hasselbalch| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคำนวณ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ pKa สำหรับบัฟเฟอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Buffer capacity| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีสร้างสารละลายบัฟเฟอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การไตรเตรทบทนำการไทเทรต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการคำนวณการไทเทรต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การไทเทรตระหว่างกรดแก่-เบสแก่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไทเทรตระหว่างกรดแก่-เบสแก่ (ต่อ)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไทเทรตระหว่างกรดอ่อน-เบสแก่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไทเทรตระหว่างกรดอ่อน-เบสแก่ (ต่อ)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไทเทรตระหว่างเบสอ่อน-กรดแก่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไทเทรตระหว่างเบสอ่อน-กรดแก่ (ต่อ)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กราฟการไทเทรตและอินดิเคเตอร์กรด-เบส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สรุปการไทเทรต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการไทเทรตกรด-เบส| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การไทเทรตรีดอกซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมดุลการละลายการละลายและการตกตะกอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไอออนหลายอะตอมที่พบทั่วไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคงที่ผลคูณการละลายจากสภาพการละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพการละลายจากค่าคงที่ผลคูณการละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพการละลายกับผลของไอออนร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพการละลายกับ pH ของสารละลาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพการละลายกับการเกิดไอออนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์
พลังงานภายในกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานภายในเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณพลังงานภายในและตัวอย่างพร้อมเฉลย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความร้อนจำเพาะและความร้อนแฝงของการหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการแช่เย็นน้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Macrostates และ microstates| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระบวนการกึ่งสถิตและย้อนกลับได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานจากการขยายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพ P-V กับงานจากการขยายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนธาลปีแคลอรีเมทรีกับเอนธาลปีเบื้องต้น| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เอนธาลปี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความร้อนของการเกิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของเฮสส์และการเปลี่ยนแปลงเอนธาลปีของปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างกฎของเฮสส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนธาลปีพันธะและเอนธาลปีของปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัยข้อ 7| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนโทรปีเอนโทรปีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฏข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนโทรปี : ก่อเกิดความปั่นป่วน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
งานจากกระบวนการอุณหภูมิคงที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วัฏจักรคาร์โนต์และเครื่องยนต์คาร์โนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์ : อัตราส่วนปริมาตรในวัฏจักรคาร์โนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสููจน์ : S (เอนโทรปี) เป็นตัวแปรสถานะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แก้ไขเรื่องนิยามเอนโทรปีแบบเทอร์โมไดนามิกส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การรวมนิยามสถานะกับนิยามแบบเทอร์โมไดนามิกส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวคิดพื้นฐานของเอนโทรปี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอนโทรปีเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปีศาจของแมกซ์เวลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานอิสระกิบส์พลังงานเสรีกิบส์กับการเกิดเองได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพลังงานเสรีกิบส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกิบส์กับการเกิดเองได้ พิจารณาอย่างรัดกุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์เรื่องพลังงานกิบส์กับการเกิดเองได้แบบที่ดูดีแต่ผิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปลี่ยนแปลงพลังงานเสรีกับผลหารปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปลี่ยนแปลงพลังงานเสรีมาตรฐานกับค่าคงที่สมดุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
2015 AP Chemistry อัตนัย 2c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้า
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันออกซิเดชันและรีดักชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวโน้มสถานะออกซิเดชันในตารางธาตุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกการหาสถานะออกซิเดชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถานะออกซิเดชันที่ไม่ปกติของออกซิเจน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำปฏิกิริยารีดอกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิกิริยารีดอกซ์ของเหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวออกซิไดส์และตัวรีดิวซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
disproportionation| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุลสมการรีดอกซ์ในกรด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดุุลสมการรีดอกซ์ในเบส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การไทเทรตรีดอกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กัลวานิกเซลล์ปฏิกิริยารีดอกซ์ของการละลายสังกะสีในคอปเปอร์ซัลเฟต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเซลล์กัลวานิก| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ขั้วไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพเซลล์กัลวานิก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบตเตอรี่ี่นิกเกิล-แคดเมียม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศักย์เซลล์ตมาตรฐานศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานรีดักชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้ศักย์ไฟฟ้ารีดักชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศักย์์ไฟฟ้าเป็นสมบัติอินเทนซีฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเกิดเองได้ของปฏิกิริยารีดอกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ และสมดุลพลังงานเสรีและศักย์ไฟฟ้าของเซลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และค่าคงที่สมดุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณค่าคงที่สมดุลจากศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศักย์เซลล์ภายใต้เงื่อนไขแบบไม่เป็นมาตรฐานเซลล์กัลวานิกและการเปลี่ยนแปลงพลังงานเสรี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเนินสต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สมการเนินสต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซลล์ความเข้มข้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Electrolytic cells และ electrolysisบทนำการแยกสลายด้วยไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกสลายด้วยไฟฟ้าเชิงปริมาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกสลายด้วยไฟฟ้าของโซเดียมคลอไรด์เหลว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จลนศาสตร์
อัตราปฏิกิริยาและกฎของอัตราบทนำจลนศาสตร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
อัตราการเกิดปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎอัตราและอันดับปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาหน่วยของค่าคงที่อัตรา k| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดลองหากฎอัตรา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและเวลาของปฏิกิริยาปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลงจุดข้อมูลของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครึ่งชีวิตและการหาอายุโดยใช้คาร์บอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคงที่อัตรา k จากครึ่งชีวิต ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิกิริยาอันดับสอง (ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลงจุดข้อมูลของปฏิกิริยาอันดับสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอันดับสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างปฏิกิริยาอันดับสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอันดับปฏิกิริยา - 2015 AP Chemistry อัตนัยข้อ 5a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการอาร์เรเนียสและกลไกปฏิกิริยาทฤษฎีการชน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการอาร์เรเนียส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปของสมการอาร์เรเนียส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สมการอาร์เรเนียส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแจกแจงแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมานน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎอัตราของปฏิกิริยาย่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กลไกและขั้นกำหนดอัตรา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวเร่งปฏิกิริยา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเปกโทรโฟโตเมตรีบทนำสเปกโทรโฟโตเมตรี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสเปกโทรโฟโตเมตรี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เคมีนิวเคลียร์
การสลายตัวกัมมันตรังสีการเบนของมวลกับพลังงานผูกพัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เสถียรภาพของนิวเคลียสและสมการนิวเคลียร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ชนิดของการสลายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนสมการนิวเคลียร์ของการสลายให้อนุภาคแอลฟา บีตา และแกมมา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครึ่งชีวิตและการหาอายุโดยใช้คาร์บอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลอตครึ่งชีวิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์สูตรการสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียล (ข้ามได้ ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำการสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียลเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟเซมิลอก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Alkanes, cycloalkanes, และหมู่ฟังก์ชันนัล
การตั้งชื่อ alkanesการแสดงโครงสร้างของโมเลกุลอินทรีย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes อย่างง่าย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่ออัลเคนที่มี alkyl groups| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แก้ไข - 2-propylheptane ไม่ควรเป็นชื่อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อแบบที่พบบ่อย และแบบที่เป็นระบบ: คำนำหน้า iso-, sec-, และ tert-| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes ที่มี ethyl groups| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Alkane ที่มี isopropyl group| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ cycloalkane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ isobutlyl groups สองหมู่อย่างเป็นระบบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ alkanes, cycloalkanes และ bicyclic compoundsการเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane I| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane II| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเรียกชื่อ alkane และ cycloalkane III| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Bicyclic compounds| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตั้งชื่อ cubane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความร้อนของการเผาไหม้ alkanes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ alkanesNewman projections| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projections 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ ethane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ ethane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ propane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformational analysis ของ butane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projection แบบฝึกหัด 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Newman projection แบบฝึกหัด 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ cycloalkanesรูปเรือและเก้าอี้สำหรับ cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Double Newman diagram สำหรั methylcyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เสถียรภาพของ cycloalkanes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Conformations ของ cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวาด chair conformations| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monosubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Disubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Polysubstituted cyclohexane| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หมู่ฟังก์ชันนัลหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่องหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การระบุหมู่ฟังก์ชันนัล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |