คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 8

สมการและฟังก์ชันเชิงเส้น
ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นระนาบพิกัดเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดบนระนาบพิกัด ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบผลเฉลยของสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟสมการเชิงเส้น: 5x+2y=20| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟสมการเชิงเส้น: y=2x+7| คลิปพากย์ภาษาไทย |