คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > อนุบาล

การนับและค่าประจำหลัก
การนับจำนวนน้อยๆการนับจำนวนน้อยๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับตามลำดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จำนวน 0 ถึง 100ตารางจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จำนวนที่หายไประหว่าง 0 กับ 120| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับวัตถุการนับในภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับวัตถุ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับวัตถุ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบจำนวนน้อยๆการเปรียบเทียบจำนวนวัตถุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบจำนวนบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับตามประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สิบกว่าสิบกว่าคือผลบวกกับ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลิงสำหรับงานเลี้ยง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบ
การบวกคืออะไร? การลบคืออะไร?การบวกเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การผสม 10การทำให้ได้ 10 ด้วยการเติมกล่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเป็น 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การผสมจำนวนน้อยๆผสมห้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รวมกัน, แยกส่วนจำนวนผลไม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและลบไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโจทย์ปัญหาการบวกไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดและเรขาคณิต
รูปร่างพื้นฐานชุดรูปร่างของลูกพี่ลูกน้องชื่อฟาล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประกอบรูปร่างการประกอบรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |