คณิตศาสตร์ตามวิชา > ตรีโกณมิติ

ดรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมมุมฉาก
อัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้นอัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
อัตราส่วนตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้หาด้านในสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้หาด้านในสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยตรีโกณมิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากโจทย์ปัญหาสามเหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วนตรีโกณมิติกับความคล้ายความคล้ายของสามเหลี่ยมกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: ทดสอบเอกลักษณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: ค่าตรีโกณฯ กับอัตราส่วนด้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไซน์กับโคไซน์ของมุมประกอบมุมฉากไซน์กับโคไซน์ของมุมประกอบมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้มุมประกอบมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: มุมประกอบมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณมิติพีทาโกรัสบทนำเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณฯ พีทาโกรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วนตรีโกณมิติส่วนกลับการหาอัตราส่วนตรีโกณฯ ส่วนกลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้อัตราส่วนตรีโกณฯ ส่วนกลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมทั่วไป
กฎของไซน์การแก้หาด้านด้วยกฎของไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้หามุมด้วยกฎของไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์กฎของไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของโคไซน์การแก้หาด้านด้วยกฎของโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้หามุมด้วยกฎของโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์กฎของโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สามเหลี่ยมทั่วไปโจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: ดาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามวงกลมหน่วยของไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์
บทนำเรื่องเรเดียนบทนำเรื่องเรเดียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เรเดียนกับองศา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
องศาเป็นเรเดียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เรเดียนเป็นองศา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมเรเดียนกับจตุภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามวงกลมหน่วยของไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์นิยามวงกลมหน่วยของฟังก์ชันตรีโกณฯ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันตรีโกณฯ กับอัตราส่วนตรีโกณฯ สามเหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟของไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์กราฟของ y=sin(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟของ y=tan(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดตัดของ y=sin(x) กับ y=cos(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติพื้นฐานเอกลักษณ์ไซน์และโคไซน์: สมมาตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอกลักษณ์แทนเจนต์: สมมาตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอกลักษณ์ไซน์และโคไซน์: การมีคาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอกลักษณ์แทนเจนต์: การมีคาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าตรีโกณมิติของมุมพิเศษค่าตรีโกณฯ ของมุมพิเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เอกลักษณ์พีทาโกรัสบทพิสูจน์เอกลัษณ์ตรีโกณฯ พีทาโกรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์ตรีโกณฯ พีทาโกรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เทาอยู่ยืนนานเทาปะทะพาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พาย (ยังคง) ผิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
กราฟของไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์กราฟของ y=sin(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟของ y=tan(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดตัดของ y=sin(x) กับ y=cos(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องแอมพลิจูด เส้นกลาง และค่าสุดขั้วของฟังกชันแบบไซน์คุณลักษณะของฟังก์ชันแบบไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาแอมพลิจูดและเส้นกลางของฟังก์ชันแบบไซน์จากสูตรแอมพลิจูดและคาบของฟังก์ชันแบบไซน์จากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คาบของฟังก์ชันแบบไซน์แอมพลิจูดและคาบของฟังก์ชันแบบไซน์จากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟฟังก์ชันแบบไซน์การแปลงกราฟแบบไซน์: การยืดแนวตั้งและการสะท้อนแนวนอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงกราฟแบบไซน์: การยืดแนวตั้งและแนวนอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างฟังก์ชันแบบไซน์ฟังก์ชันแบบไซน์จากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: การจำลองอุณหภูมิในหนึ่งวัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: การจำลองอุณหภูมิในหนึ่งปี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: ความยาวของกลางวัน (เลื่อนเฟส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการและสมบัติของตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติบทนำเรื่องอาร์คไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอาร์คแทนเจนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอาร์คโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำกัดโดเมนของฟังก์ชันเพื่อให้มันมีอินเวอร์ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สแทนเจนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้ฟังก์ชันอินเวอร์สแทนเจนต์ด้วยเครื่องคิดเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการแบบไซน์พื้นฐานการแก้สมการแบบไซน์ในรูป sin(x)=d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ cos(θ)=1 และ cos(θ)=-1| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การแก้แบบจำลองแบบไซน์โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: การแก้หาอุณหภูมิ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องเอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณมิติทบทวนเอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุุมสองเท่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์เอกลักษณ์โคไซน์ของการบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์เอกลักษณ์ไซน์ของการบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติเพื่อแก้ปัญหาการหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้เอกลักษณ์การบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ: การหาความยาวด้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ: การจัดการพจน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาตรีโกณมิติท้าทายปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: พื้นที่สามเหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: พื้นที่หกเหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: โคไซน์ของผลบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: การก้าวแบบเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: ค่าสูงสุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: ข้อจำกัดหลายอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายตรีโกณฯ: ระบบสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |