คณิตศาสตร์ตามวิชา > พีชคณิต I

พีชคณิตเบื้องต้น
ภาพรวมและประวัติศาสตร์ของพีชคณิตต้นกำเนิดของพีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเป็นนามธรรม (abstract)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความงามของพีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบพิกัดเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมมีตัวอักษรในพีชคณิต?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวแปรเบื้องต้นตัวแปรคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมเราถึงไม่ใช้เครื่องหมายคูณ?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์ตัวแปรเดียว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนค่าและหาค่าพจน์การคำนวณค่านิพจน์สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณค่านิพจน์สองตัวแปรที่มีทศนิยมและเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการหาค่าพจน์วิธีหาค่านิพจน์โดยการแทนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์เชิงพีชคณิตในโจทย์ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์เชิงพีชคณิตที่มีเลขยกกำลัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนพจน์พีชคณิตเบื้องต้นการเชียนนิพจน์ติดตัวแปรอย่างง่าย | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเชียนนิพจน์ติดตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนนิพจน์พีชคณิตที่มีวงเล็บ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์เชิงพีชคณิตที่เทียบเท่ากันเบื้องต้นการหานิพจน์ที่มีค่าเท่ากันโดยรวมพจน์คล้ายกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแบบฝึกหัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม: พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม: การวาดกราฟของสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม: การอธิบายกราฟด้วยสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การรวมเทอมที่คล้ายกันการรวมพจน์ที่คล้ายกันเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ให้ง่ายลงโดยรวมเทอมที่คล้ายกัน และสมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การรวมพจน์ที่คล้ายกัน (แต่ซับซ้อนยิ่งขึ้น)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการเขียนพจน์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนตรรกยะให้ง่ายลง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความพจน์เชิงเส้นการตีความพจน์เชิงเส้น 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความพจน์เชิงเส้น 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยศูนย์ปัญหาเรื่องการหารจำนวนใดๆ ด้วยศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาเรื่ืองการหารศูนย์ด้้วยศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไม x/0 ถึงไม่นิยาม และ 0/0 ถึงสรุปค่าไม่ได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พื้้นฐานเรื่องสมการพีชคณิตตัวแปร นิพจน์ และสมการคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีทดสอบผลเฉลยของสมการโดยการแทนค่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมเราต้องทำเหมือนกันทั้งสองข้างของสมการทำไมเราต้องทำเหมือนกันทั้งสองข้างของสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอธิบายความสัมพันธ์ด้วยสมการอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณสำหรับการแก้สมการหนึ่งขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีใช้สัญชาตญาณสมการหนึ่งขั้นตอน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหารทั้งสองข้างของสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการบวกลบหนึ่งขั้นตอนวิธีแก้สมการหนึ่งขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการแก้สมการหนึ่งขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการหนึ่งขั้นตอนที่มีเศษส่วนและทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการคูณหารหนึ่งขั้นตอนวิธีแก้สมการในรูป ax = b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการในรูป x/a = b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการคูณและหารหนึ่งขั้นตอนที่มีเศษส่วนและทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการสองขั้นตอนเบื้องต้นการแก้สมการสองขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการที่ซับซ้อนขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: สมการสองขั้นตอนที่มีตัวเศษเป็น x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องสมการสองขั้นตอนโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การแก้สมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรทั้งสองด้านทำไมเราต้องเหมือนกันทั้งสองด้าน: ตัวแปรทั้งสองด้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องการแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองข้าง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองด้าน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองด้านและสัมประสิทธิ์เป็นเศษส่วน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทาย: สมการที่ตัวแปรในตัวส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นที่มีวงเล็บวิธีแก้สมการเชิงเส้นที่มีวงเล็บ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์จำนวนผลเฉลยของสมการเชิงเส้นบทนำเรื่องจำนวนผลเฉลยที่เป็นไปได้ของสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นที่ไม่มีผลเฉลย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีทำให้สมการไม่มีผลเฉลย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีทำให้สมการมีผลเฉลยจำนวนนับไม่ถ้วน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นโจทย์ปัญหาอายุ: อิมรานอายุเท่าใด? (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอายุ: เบ็นกับวิลเลียมอายุเท่าใด? (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอายุ: อีกกี่ปีอะมานจึงจะมีอายุเป็น 3 เท่าของดียา? (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับผลบวกจำวนเต็มสามตัวต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทาย: ผลบวกจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการผสม: ต้องเติมเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการผสม: กี่เปอร์เซ็นต์?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าวิธีแก้สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าหลายตัวเพื่อหาตัวแปรตัวหนึ่ง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการแบบเก่ากับซาลพีชคณิต: สมการเชิงเส้น 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พีชคณิต: สมการเชิงเส้น 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พีชคณิต: สมการเชิงเส้น 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พีชคณิต: สมการเชิงเส้น 4| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าเฉลี่ย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์อื่นๆ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องอายุ 1| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องอายุ 2| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องอายุ 3| คลิปพากย์ภาษาไทย |
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อสมการที่มีตัวแปรเบื้องต้นวิธีทดสอบผลเฉลยของอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีพลอตอสมการบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการพลอตอสมการอย่างง่ายบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีบรรยายสถานการณ์ในโลกความจริงด้วยอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการหนึ่งขั้นตอนการคูณและหารกับอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและหารกับอสมการ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้อสมการหนึ่งขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการสองขั้นตอนการแก้อสมการสองขั้นตอน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การสร้้างและแก้อสมการสองขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การสร้างและแก้อสมการหลายขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้อสมการสองขั้นตอน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการหลายขั้นตอนวิธีแก้อสมการหลายขั้นตอน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการหลายขั้นตอนที่มีวงเล็บ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการหลายขั้นตอน เพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การสร้างและแก้อสมการหลายขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการประกอบวิธีแก้อสมการประกอบที่มีคำว่า "หรือ" (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการประกอบที่มีคำว่า "และ" (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการประกอบที่ไม่มีผลเฉลย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการคู่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการประกอบ เพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หน่วยการวัดในแบบจำลอง
การวิเคราะห์มิติเบื้องต้นบทนำเรื่องการวิคราะห์มิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาหน่วยที่เหมาะสมของปริมาณเมื่อกำหนดสูตรที่มีปริมาณนั้นมาให้ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้การวิเคราะห์มิติเพื่อแปลงหน่วยวิธีบรรยายอัตราเดียวกันที่มีหน่วยต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีบรรยายความยาวเดียวกันที่มีหน่วยต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้การวิเคราะห์์มิติเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนวิธีแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนที่มีการวิเคราะห์มิติ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องหน่วยหลายตัวโจทย์ปัญหาหลายหน่วย: ท่องเที่ยวด้วยรถ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหลายหน่วย: การวิ่งเป็นรอบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหลายหน่วยท้าทาย: โดสยา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาความแม่นยำในการจำลองเชิงพรรณนาการอนุมานอย่างสมเหตุสมผลจากการวัดโดยประมาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ผลเฉลยคู่อันดับของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสมการเชิงเส้นสองตัวแปรกับกราฟของมัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตรวจคู่อันดับผลเฉลยของสมการ ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตรวจคู่อันดับผลเฉลยของสมการ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟผลเฉลยของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟผลเฉลยของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุุดตัดแกน x และจุดตัดแกน yบทนำเรื่องจุดตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุดตัดแกน x ของเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุุดตัดแกนจากตาราง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุดตัดแกนจากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันบทนำเรื่ืองความชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันเป็นบวกและลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สามเหลี่ยมคล้ายเพื่อพิสูจน์ว่าความชันคงที่สำหรับเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเข้าใจโดยสัญชาตญาณเรื่องความชัน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาความชันของเส้นตรงจากกราฟของมัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันจากคู่อันดับสองคู่ ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันจากคู่อันดับสองคู่ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปความชัน-ค่าตัดแกนรูปความชัน-จุดตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟจากสมการความชัน-จุดตัดแกน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-จุดตัดแกน จากกราฟ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-จุดตัดแกน จากความชันและจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-จุดตัดแกน จากผลเฉลยสองตัว ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นในรูปความชัน-จุดตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รููปจุด-ความชันบทนำเรื่องรูปจุด-ความชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปจุด-ความชัน และความชัน-จุดตัดแกนจากจุดสองจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปมาตรฐานรูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจากรูปมาตรฐานเป็นรูปความชัน-จุดตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจากรูปความชัน-จุดตัดแกนเป็นรูปมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนสมการในทุกรูป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเบื้องต้นฟังก์ชันคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าฟังก์ชันวิธีหาค่าฟังก์ชันเมื่อกำหนดสูตรของมัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่าฟังก์ชันเมื่อกำหนดกราฟของมัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่าพจน์ที่มีสัญลักษณ์ฟังก์ชันข้างใน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่านำเข้าและค่าส่งออกของฟังก์ชันวิธีจับคู่ค่านำเข้าของฟังก์ชันกับค่าส่งออกเมื่อกำหนดสูตรมาให้ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีจับคู่ค่านำเข้าของฟังก์ชันกับค่าส่งออกเมื่อกำหนดกราฟมาให้ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่านำเข้าฟังก์ชันสองตัวที่มีค่าส่งออกเดียวกันจากกราฟที่กำหนด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันกับสมการความแตกต่างระหว่างสมการกับฟังก์ชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีสร้างฟังก์ชันจากสมการ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความสัญลักษณ์ฟังก์ชันโจทย์ปัญหาเรื่องสัญลักษณ์ฟังก์ชัน: ธนาคาร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องสัญลักษณ์ฟังก์ชัน: ชายหาด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันเบื้องต้นช่วงกับสัญลักษณ์ของช่วง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โดเมนของฟังก์ชันคืออะไร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เรนจ์ของฟังก์ชันคืออะไร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาโดเมนกับเรนจ์ของฟังก์ชันเมื่อกำหนดกราฟมาให้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาโดเมนของฟังก์ชันวิธีหาโดเมนของฟังก์ชันที่มีราก (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาโดเมนของฟังก์ชันพีชคณิต (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาโดเมนของฟังก์ชันแบบจำลอง (ตัวอย่างฟังก์ชันที่นิยามบนจำนวนจริง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาโดเมนของฟังก์ชันแบบจำลอง (ตัวอย่างฟังก์ชันที่นิยามบนจำนวนเต็มบวก)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาโดเมนของฟังก์ชันแบบจำลอง (ตัวอย่างฟังก์ชันที่นิยามบนจำนวนเต็มลบและบวก)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตฟังก์ชันวิธีตรวจว่าเซตของจุดบนกราฟแสดงฟังก์ชันหรือไม่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นแนวตั้งเป็นฟังก์ชันหรือไม่?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจว่าตารางแสดงฟังก์ชันหรือไม่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่บรรยายด้วยคำพูดเป็นฟังก์ชันหรือไม่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในโลกความจริงที่บรรยายด้วยคำพูดเป็นฟังก์ชันหรือไม่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันเป็นส่วนๆบทนำเรื่องฟังก์ชันเป็นส่วนๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: การหาค่าฟังก์ชันเป็นส่วนๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดกราฟฟังก์ชันเป็นส่วนๆ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันขั้นบันได| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นส่วนๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุุุดสูงสุดกับต่ำสุดบทนำเรื่องจุดต่ำสุดและสูงสุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ช่วงที่ฟังก์ชันเป็นบวก ลบ เพิ่ม หรือลดช่วงเพิ่ม ลด บวก และลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีระบุช่วงที่เป็นบวกและลบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความลักษณะของกราฟโจทย์ปัญหาเรื่องการตีความกราฟ: อุณหภูมิ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องการตีความกราฟ: บาสเกตบอล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบทนำเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
วิธีหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากกราฟ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากตาราง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากสูตร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยวิธีหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันแบบจำลองจากตาราง (ตัวอย่าง)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
วิธีหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันแบบจำลองจากกราฟ (ตัวอย่าง)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
วิธีแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันแบบจำลองเป็นนิพจน์ (ตัวอย่าง)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นและฟังก์ชัน
การตีความฟังก์ชันและสมการเชิงเส้นวิธีตีความความชันของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่กำหนดในตาราง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตีความค่าตัดแกน y และความชันของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่กำหนดในตาราง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความทิศของเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ในโลกความจริง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตีความค่าตัดแกน y และความชันของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่กำหนดในกราฟ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตีความค่าตัดแกน y และความชันของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ให้มาในสูตร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบฟังก์ชันเชิงเส้นวิธีเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเชิงเส้นที่กำหนดมาเป็นสูตรกับเป็นกราฟ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหากราฟที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับตารางเชิงเส้น (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหากราฟที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากกว่าตารางเชิงเส้น (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเปรียบเทียบค่าตัดแกน y ของความสัมพันธ์ในโลกความจริงสองตัวที่เป็นสูตรกับเป็นตาราง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเปรียบเทียบค่าตัดแกน y ของความสัมพันธ์ในโลกความจริงหลายตัวที่เป็นตาราง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเปรียบเทียบค่าตัดแกน y กับความชันของความสัมพันธ์ในโลกความจริงสองตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างแบบจำลองเชิงเส้นสำหรับความสัมพันธ์ในโลกความจริงวิธีวาดกราฟเชิงเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ในโลกความจริง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาฟังก์ชันเชิงเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ในโลกความจริง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องแบบจำลองเชิงเส้นโจทย์ปัญหา: วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับ
ลำดับเลขคณิตเบื้องต้นลำดับเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับเลขคณิตเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การขยายลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สูตรลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างลำดับเลขคณิตสูตรแบบเรียกซ้ำสำหรับลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรโดยตรงสำหรัลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาเรื่องลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงสูตรแบบเรียกซ้ำกับสูตรโดยตรงของลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับเรขาคณิตเบื้องต้นบทนำเรื่องลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สูตรโดยตรงของลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สูตรแบบเรียกซ้ำ ของลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างลำดับเรขาคณิตสูตรโดยตรงและสูตรแบบเรียกซ้ำสำหรับ ลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลสูตรแบบเรียกซ้ำและสูตรโดยตรงของลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองด้วยลำดับโจทย์ปัญหาเรื่องลำดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการเชิงเส้น
ระบบสมการเชิงเส้นเบื้องต้นโทรลล์ ค่าผ่านทาง และระบบสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจผลเฉลยของระบบสมการ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแสดงระบบสมการด้วยกราฟวิธีแก้ปริศนาของโทรลล์ด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้ระบบการเชิงเส้นด้วยภาพ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้น ทั้งแบบตรงและแบบประมาณ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการที่เทียบเท่ากันและวิธีการกำจัดคัพเค้กของพระราชา: การแก้ระบบสมการด้วยการกำจัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการกำจัด (ตัวอย่างพื้นฐาน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แต่ละคนกินมันฝรั่งทอดกี่ถุง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการกำจัด (ตัวอย่างขั้นสูง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมเราถึงลบสมการหนึ่งออกจากอีกสมการหนึ่งในระบบสมการได้?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: ระบบสมการที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพร้อมเฉลย: ระบบสมการที่ไม่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบสมการด้วยการแทนที่นกพูดได้แก้ระบบสมการเชิงเส้นที่มีการแทนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การแทนที่ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนผลเฉลยที่เป็นไปได้ของระบบสมการเชิงเส้นระบบสมการที่ไม่สอดคล้องกันของอาร์เบกลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการที่ไม่อิสระต่อกันของอาร์เบกลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการที่ไม่เป็นอิสระและเป็นอิสระต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์ผลเฉลยของระบบสมการวิธีหาจำนวนผลเฉลยของระบบสมการจากกราฟที่ให้มา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาจำนวนผลเฉลยของระบบสมการโดยพิจารณากราฟ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาจำนวนผลเฉลยของระบบสมการโดยให้เหตุผลทางพีชคณิต (ตัวอย่าง)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ระบบสมการเชิงเส้นมีผลเฉลยกี่ตัวถ้ามันมีอย่างน้อยสองตัว?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบสมการเชิงเส้นโจทย์ปัญหาเรื่องอายุ: อิมราน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอายุ: เบ็นกับวิลเลียม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอายุ: อาร์มานกับดียา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบสมการ: เดินกับนั่งรถ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบสมการ: ไม่มีผลเฉลย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบสมการ: ผลเฉลยนับไม่ถ้วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกับการกำจัด: ทีวีกับดีวีดี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกับการกำจัด: แอปเปิ้ลกับส้ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกับการแทนที่: เหรียญ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกับการกำจัด: กาแฟกับครัวซอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การตรวจผลเฉลยของอสมการสองตัวแปรวิธีตรวจผลเฉลยของอสมการสองตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจผลเฉลยของระบบอสมการ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำกัดผลเฉลยของอสมการสองตัวแปรการจำกัดผลเฉลยของอสมการสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำกัดผลเฉลยของระบบอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟอสมการสองตัวแปรบทนำเรื่องการวาดกราฟอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาอสมการที่แทนด้วยกราฟที่กำหนด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องการวาดกราฟระบบอสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดกราฟระบบอสมการและตรวจผลเฉลย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองด้วยอสมการเชิงเส้นโจทย์ปัญหาเรื่องการเขียนอสมการสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการแก้อสมการสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องกราฟของอสมการสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการตีความอสมการสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองสถานการณ์ด้วยระบบอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการเขียนระบบอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการแก้ระบบอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องกราฟของระบบอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการ ฟังก์ชัน และอสมการค่าสัมบูรณ์
การแก้สมการค่าสัมบูรณ์บทนำเรื่องสมการและกราฟของค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการค่าสัมบูรณ์ที่มีผลเฉลยสองตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการค่าสัมบูรณ์ที่มีผลเฉลยหนึ่งตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการค่าสัมบูรณ์ที่ไม่มีผลเฉลย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์บทนำเรื่องอสมการค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการที่มีค่าสัมบูรณ์ของตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการที่มีค่าสัมบูรณ์ของพจน์เชิงเส้นที่มีตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ที่มีเศษส่วน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ที่ไม่มีผลเฉลย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การเขียนและแก้อสมการค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พหุนามเบื้องต้น
พหุนามเบื้องต้นส่วนต่างๆ ของพจน์พหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพหุนาม ณ ค่าที่กำหนดให้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนพหุนามในรูปอย่างง่ายโดยการรวมเทอมที่เหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบพหุนามการบวกพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบพหุนามกับสมบัติปิดของเซต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบพหุนามหลายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบพหุนาม สองตัวแปรการบวกพหุนาม: สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบพหุนาม: สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบพหุนาม: สองตัวแปร ท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาข้อผิดพลาดในการลบพหุนาม (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการบวกลบพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามการคูณเอกนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามเพื่อหาพื้นที่: สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามเพื่อหาพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายเรื่องการคูณเอกนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามด้วยพหุนามการคูณเอกนามด้วยพหุนาม: แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามด้วยพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเอกนามด้วยพหุนาม โจทย์ท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทวินามการคูณทวินาม: แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทวินามเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทวินาม | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลคูณทวินามพิเศษผลคูณพิเศษในรูป (x+a)(x-a)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยกกำลังสองทวินามในรูป (x+a)²| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลคูณพิเศษในรูป (ax+b)(ax-b)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยกกำลังสองทวินามในรูป (ax+b)²| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลคูณพิเศษของทวินาม - สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องผลคูณพิเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคููณทวินามด้วยพหุนามการคููณทวินามด้วยพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคููณทวินามด้วยพหุนาม - แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคููณทวินามด้วยพหุนาม ปัญหาท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องพหุนามโจทย์ปัญหาเรื่องการคูณพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาพหุนาม - พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากกับวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาพหุนาม - มูลค่าของธนบัตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาพหุนาม - พื้นที่หน้าต่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามเบื้องต้น
การแยกตัวประกอบเบื้องต้นบทนำเรื่องตัวประกอบและการหารลงตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบเอกนามการแยกตัวประกอบเอกนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง พร้อมเฉลย - การหาตัวประกอบของเอกนามที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง พร้อมเฉลย - การหาด้านเอกนามที่หายไปในแบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวประกอบเอกนามร่วมตัวประกอบร่วมมากของเอกนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามโดยการแยกตัวประกอบร่วมการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบทวินาม - ตัวประกอบร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนาม - ตัวประกอบร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนาม - ตัวประกอบร่วม แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนาม - ตัวประกอบทวินามร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนาม
การแยกตัวประกอบพุหนามดีกรีสอง 1การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองเป็น (x+a)(x+b)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองเป็น (x+a)(x+b) (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการแยกตัวประกอบพหุุนามกำลังสองเป็น (x+a)(x+b)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพุหนามดีกรีสอง 2บทนำเรื่องการจับกลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองด้วยการจับกลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพุหนามที่มีรูปแบบกำลังสองการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - ตัวประกอบร่วมและการจับกลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - ตัวประกอบร่วมเป็นลและการจับกลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีสองตัวแปร - การเรียงใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีสองตัวแปร - การจับกลุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - ผลต่างของกำลังสองการแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - สัมประสิทธิ์นำไม่เท่ากับ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - การวิเคราะห์การแยกตัวประกอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - ค่าที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - ตัวประกอบร่วม | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง - กำลังสองสมบูรณ์การแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุรูปกำลังสองสมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์ - ตัวประกอบร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์ - ตัวประกอบร่วมเป็นล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์ - ค่าที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีรูปผลคูณพิเศษการแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์ - พหุนามดีกรี 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - สองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลต่างของกำลังสอง - สองตัวแปร (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการและฟังก์ชันพุหนามดีกรีสอง
การแก้สมการกำลังสองโดยการหารากที่สองการแก้สมการกำลังสองโดยการหารากที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองโดยการหารากที่สองทั้งสองข้าง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์วิธีแก้สมการกำลังสองโดยการหารากที่สอง ทีละขั้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาที่ผิดในผลเฉลยของสมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบและการใช้โครงสร้างวิธีแก้สมการกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: หาขนาดสามเหลี่ยมโดยใช้สมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: หาขนาดกล่องโดยใช้สมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการกำลังสองโดยการเติมเต็มกำลังสองบทนำเรื่องวิธี "การเติมเต็มกำลังสอง"| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์กำลังสองเป็นกำลังสองสมบูรณ์ (สัมประสิทธิ์นำเป็น 1) (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองโดยการเติมเต็มกำลังสอง (สัมประสิทธิ์นำไม่เป็น 1) (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองโดยการเติมเต็มกำลังสอง (ไม่มีผลเฉลย) (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตรสมการกำลังสองบทนำเรื่องสูตรสมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรสมการกำลังสองให้ผลเฉลยเหมือนกัน ถึงแม้สัมประสิทธิ์จะต่างกันแต่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองในรูปมาตรฐานโดยใช้สูตรสมการกำลังสอง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนสมการกำลังสองในรูปมาตรฐานและระบุสัมประสิทธิ์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองโดยเขียนรูปมาตรฐานก่อนแล้วใช้สูตรสมการกำลังสอง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาจำนวนผลเฉลยของสมการกำลังสอง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์สูตรสมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การแก้โจทย์ปัญหาโปรเจกไทล์โดยใช้สมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คุณลักษณะของฟังก์ชันกำลังสองจุดยอดและแกนสมมาตรของพาราโบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปต่างๆ ของฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง และคุณลักษณะที่เผยให้เห็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาจุดยอดของพาราโบลา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเปรียบเทียบค่าสูงสุดของฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟฟังก์ชันกำลังสองวิธีวาดกราฟฟังก์ชันกำลังสองโดยใช้ตารางค่า (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดกราฟฟังก์ชัันกำลังสองโดยหารากและจุดยอด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดกราฟฟังก์ชันกำลังสองที่ให้มาในรูปจุดยอด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงกราฟของฟังก์ชันกำลังสองการแปลงกราฟพาราโบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเลื่อนและย่อขยายพาราโบลาพื้นฐาน y=x^2 เพื่อให้ได้พาราโบลาอีกตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความแบบจำลองกำลังสองวิธีตีความแบบจำลองพหุนามกำลังสองตามบริบท (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกำลังสองการแก้ระบบสมการกำลังสองโดยใช้ภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบสมการกำลังสองโดยใช้พีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการกำลังสองที่ไม่มีผลเฉลย (เชิงพีชคณิตและกราฟ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบสมการกำลังสองที่มีสมการทั้ง x และ y ยกกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบที่มีเส้นตรงกับวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์ที่มีเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะและราก
เลขชี้กำลังตรรกยะกับรากเบื้องต้นบทนำเรื่องเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่างรากกับเลขชี้กำลังเศษส่วนหน่วย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาค่าพจน์เชิงตัวเลขที่มีเลขชี้กำลังเป็นลบเศษส่วนหน่วย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่าพจน์เชิงตัวเลขที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่าพจน์ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและฐานเป็นจำนวนตรรกยะ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ติดรากใหม่เป็นเทอมเอกซ์โพเนนเชียลตัวเดียว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดรูปพจน์รากเชิงตัวเลขให้ง่ายลงวิธีเขียนผลบวกเทอมติดรากในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนผลลบเทอมติดรากในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนตัวส่วนติดรากเป็นจำนวนตรรกยะ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนตััวส่วนติดรากเป็นจำนวนตรรกยะในพจน์ที่มีตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขชี้กำลังตรรกยะกับสมบัติของเลขชี้กำลังวิธีเขียนพจน์รากที่สองที่มีตัวแปรในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์รากที่สามที่มีตัวแปรในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนผลหารของพจน์รากที่สองที่มีตัวแปรในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนผลคูณของพจน์รากที่สามที่มีตัวแปรในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาค่าพจน์เชิงตัวเลขที่มีเทอมเอกซ์โพเนนเชียลกับรากผสมกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์รากที่สามที่มีตัวแปรหลายตัวในรูปอย่างง่าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ติดรากที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นพจน์เอกซ์โพเนนเชียล (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ที่มีตัวแปรที่มีเทอมเอกซ์โพเนนเชียลและรากผสมกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเบื้องต้น
บทนำเรื่องการเติบโตและสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีสร้างฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐานจากตารางค่า (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีสร้างฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐานจากกราฟ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พฤติกรรมตอนปลายและกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐานวิธีวาดกราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐานเมื่อกำหนดสูตรมาให้ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างแบบจำลองเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐาานวิธีจำลองสถานการณ์ในโลกความจริงโดยใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐาน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้แบบจำลองเอกซ์โพเนนเชียลพื้นฐานโจทย์ปัญหา: การเติบโตและสลายตัวแบบเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบฟังก์ขันเอกซ์โพเนนเชียลและพหุนามวิธีเปรียบเทียบการเติบโตของแบบจำลองเอกซ์โพเนนเชียลกับแบบจำลองเชิงเส้น (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเปรียบเทียบการเติบโตของแบบจำลองเอกซ์โพเนนเชียลกับแบบจำลองพหุนามดีกรีสอง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งประเภทจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์เกี่ยวกับจำนวนอตรรกยะบทพิสูจน์ว่ารากทีสองของ 2 เป็นอตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ว่ารากทีสองของจำนวนเฉพาะเป็นอตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ว่ามีจำนวนอตรรกยะระหว่างจำนวนอตรรกยะสองตัวใดๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลบวกและผลคูณของจำนวนตรรกยะกับอตรรกยะบทพิสูจน์ว่าผลคูณของจำนวนตรรกยะสองตัวเป็นตรรกยะเสมอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ว่าผลคููณของจำนวนตรรกยะกับจำนวนอตรรกยะเป็นอตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ว่าผลบวกของจำนวนตรรกยะกับจำนวนอตรรกยะเป็นอตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาว่าพจน์เป็นตรรกยะหรืออตรรกยะ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดูโครงสร้างในพจน์
การหาค่าพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าหาค่าพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า (ตัวอย่างพื้นฐาน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หาค่าพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า (ตัวอย่างขั้นสูง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การให้เหตุผลเกี่ยวกับพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าโจทย์ปัญหา: การเปรียบเทียบพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า ตอน 1 (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การเปรียบเทียบพจน์ที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า ตอน 2 (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การให้เหตุผลเกี่ยวกับตัวแปรไม่ทราบค่า (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวของตัวแปรไม่ทราบค่า (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เนื้อหาเก่า
แผนซูเปอร์โยคะโจทย์ปัญหาตัวแปรและสมการ: ใช้พวกมันเลือกแผนที่ซูเปอร์โยคะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตัวแปรและสมการ: แผนใดที่ซูเปอร์โยคะดีที่สุด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนซูเปอร์โยคะ: การพลอตจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนซูเปอร์โยคะ: การแก้ระบบด้วยการแทนค่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนซูเปอร์โยคะ: การแก้ระบบด้วยการกำจัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนวิธีแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนซ้อนการจัดการเศษส่วนซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดการสูตรวิธีแก้สูตรความยาวรอบรูปเพื่อหาตัวแปรตัวหนึ่ง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สููตรพื้นที่เพื่อหาตัวแปรตัวหนึ่ง (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สูตรการแปลงอุณหภูมิเป็นอีกหน่วย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการที่สวยหรูขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นการเข้าใจขั้นตอนการแก้สมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาขั้นตอนทางพีชคณิตที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |