คณิตศาสตร์ตามวิชา > พีชคณิตพื้นฐาน

พื้นฐาน
จำนวนลบจำนวนลบเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเรียงลำดับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนลบ = การบวกจำนวนบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณจำนวนบวกกับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมลบคูณลบจึงเป็นบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมลบคูณลบถึงสมเหตุสมผล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนบวกและจำนวนวลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสัมบูรณ์ค่าสัมบูรณ์กับเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โลกของเลขยกกำลังเลขยกกำลังเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลัง ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลัง ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยกกำลังด้วย 0 หรือ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบการยกกำลัง 1 และ -1 ด้วยกำลังต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังของศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รากที่สองความเข้าใจเรื่องรากที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากที่สองในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
รากที่สองกับจำนวนจริง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและเขียนรากในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการลำดับการดำเนินการเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ลำดับการดำเนินการ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการ: รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการ: PEMDAS| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เศษส่วนโจทย์ปัญหาตัวอย่างเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเศษส่วนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนลบกับบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารเศษส่วนที่เป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม เศษส่วนและเปอร์เซ็นต์การเรียงทศนิยม: เรียงจากน้อยไปหามาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยมที่มีการปัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 1| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดำเนินการกับทศนิยมการบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทศนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทศนิยมท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยหนึ่งในร้อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยทศนิยมหลายหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นรอบรููปและพื้นที่ของสามเหลี่ยมเส้นรอบรูปและพื้นที่: พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่สามเหลี่ยม บทพิสูจน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมวงกลม: รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง และพาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุส่วนต่างๆ ของวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่วงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์พีชคณิต
ตัวแปรและพจน์ตัวแปรคืออะไร?| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทำไมเราถึงไม่ใช่เครื่องหมายคูณ?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์ที่มีสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: การหาค่าพจน์ที่มีสองตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์พีชคณิตในโจทย์ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ที่มีตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดการพจน์การรวมเทอมที่เหมือนกันเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีการรวมเทอมที่เหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ใหญ่ให้ง่ายลงโดยรวมเทอมที่เหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเขียนพจน์ให้ง่ายลงโดยรวมเทอมที่เหมือนกันและใช้สมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีกระจายพจน์โดยใช้สมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพจน์พีชคณิตโดยใช้สมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์ที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์พีชคณิตที่มีเศษส่วนวิธีบวกพจน์ตรรกยะสองตัวที่มีตัวส่วนต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคิดฟังก์ชันซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการและอสมการเชิงเส้น
การแก้สมการพื้นฐานวิธีแก้สมการในรูป ax = b| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีแก้สมการในรูป x/a = b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการแก้สมการหนึ่งขั้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมการอย่างง่าย: ตัวอย่างการแก้รูปต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการที่ซับซ้อนขึ้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างการแก้สมการสองขั้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: สมการสองขั้นที่มีตัวเศษเป็น x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: การแก้สมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับผลบวกจำนวนเต็มต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการเชิงเส้นที่หรูหราขึ้นบทนำเรื่องการแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองข้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองด้าน (20 - 7y = 6y - 6)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการที่มีตัวแปรทั้งสองด้าน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเข้าใจขั้นตอนเมื่อแก้สมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หาขั้นตอนพีชคณิตที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการเชิงเส้นการคูณและหารที่มีอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและหารที่มีอสมการ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้สมการขั้นตอนเดียว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการขั้นเดียวที่เกี่ยวกับการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการที่ใช้การบวกและการลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการสองขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการหลายขั้นตอนอื่นๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการหลายขั้นตอนที่มีวงเล็บ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้อสมการหลายขั้นตอน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้สมการสองขั้นตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้สมการหลายขั้นตอน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและแก้สมการสองขั้นตอน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วนกับสัดส่วนการตั้งสัดส่วนเพื่อแก้โจทย์ปัญหา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแก้สัดส่วนที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สัดส่วน 2 ตัวอย่างแบบฝึกหัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างสมการจากสัดส่วนเพื่อแก้ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาอัตราส่วนกับพีชคณิตพื้นฐาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปรผันตรงกับแปรผกผันการแปรผันตรงและการแปรผกผันเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาว่าสมการแทนการแปรผันตรงหรืการแปรผกผัน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าคงที่สัดส่วนสำหรับการแปรผันตรง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปรผันตรง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทประยุกต์เรื่องการแปรผันตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟและความชัน
การวาดกราฟบนระนาบพิกัดระนาบพิกัดเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: พลอตคู่อันดับ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ระนาบพิกัด: จตุุภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: การวาดกราฟและเรียกชื่อจตุภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลเฉลยและกราฟของสมการสองตัวแปรผลเฉลยคู่อันดับของสมการ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหาสมการเชิงเส้นโดยตรวจผลเฉลย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟที่มีจุดตัดแกนการวาดกราฟโดยใช้จุดตัดแกน x กับ y| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุดตัดแกนจากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดตัดแกน x กับ y 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุุดตัดแกน x ของเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาจุดตัดแกนจากตาราง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันของเส้นตรงการหาค่วามชันของเส้นตรงจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันจากคู่อันดับสองคู่ ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันกับอัตราการเปลี่ยนแปลง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันเชิงกราฟของเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความชันจากคู่อันดับสองคู่ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการตีความตารางเชิงเส้น ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเรื่องความชันและค่าตัดแกน y| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเข้าใจสัญชาตญาณเรื่องความชัน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟสมการเชิงเส้นในรูปความชัน-ค่าตัดแกนกราฟจากสมการรูปความชัน-ค่าตัดแกน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงสมการเชิงเส้นเป็นรูปความชัน-ค่าตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างสมการในรูปความชัน-ค่าตัดแกนตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นในรูปความชัน-ค่าตัดแกน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-ค่าตัดแกนจากกราฟ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-ค่าตัดแกนจากความชันและจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาสมการเชิงเส้นเมื่อกำหนดจุดและความชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการเส้นตรงจากความชันเป็นเศษส่วนกับจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการความชัน-ค่าตัดแกน จากผลเฉลยสองตัว ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าตัดแกน y เมื่อกำหนดความชันกับจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปความชัน-ค่าตัดแกนจากตาราง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟอสมการเชิงเส้นการวาดกราฟอสมการเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแก้และวาดกราฟอสมการสองตัวแปร 1| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีวาดกราฟอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟอสมการ 2| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาอสมการที่แทนกราฟที่กำหนด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีตรวจผลเฉลยของอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบสมการ
การแก้ระบบสมการการแก้ระบบเชิงเส้นโดยการวาดกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบเชิงเส้นโดยการแทนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบสมการโดยการกำจัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการกำจัด (ตัวอย่างขั้นสูง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาระบบสมการตัวอย่างโจทย์ปัญหาระบบสมการ: ราคาแอปเปิ้ลกับส้ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาระบบเชิงเส้นที่มีการแทนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์ที่มีเลขยกกำลัง
เลขชี้กำลังเป็นลบเลขชี้กำลังเป็นลบเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คิดเพิ่มเติมเรื่องเลขชี้กำลังเป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเพิ่มเติมเรื่องเลขชี้กำลังเป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของเลขยกกำลังสมบัติเลขยกกำลังที่เกี่ยวข้องกับการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลังที่เกี่ยวข้องกับการหาร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลัง: เลขยกกำลังของผลคูณและผลหาร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลัง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลัง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลัง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลัง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างสัญกรณ์วิทยาศาสตร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แสดงจำนวนน้อยๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณโดยใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์การคูณจำนวนสามตัวในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วแสงกับระยะจากดวงอาทิตย์ (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หนี้ระดับชาติของอเมริกา (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและหารในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดรูปพจน์ที่ซับซ้อนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายมนุษย์ (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พจน์กำลังสองและพหุนาม
การแยกตัวประกอบพจน์อย่างง่ายวิธีแยกตัวประกอบทวินามเชิงเส้นโดยดึงเอาตัวประกอบร่วมออกมา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแยกตัวประกอบทวินามกำลังสองที่มีสองตัวแปรโดยดึงเอาตัวประกอบร่วมออกมา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแยกตัวประกอบทวินามดีกรีสี่ที่มีสองตัวแปรโดยดึงตัวประกอบร่วมออกมา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแยกตัวประกอบไตรนามโดยแยกตัวหารร่วมมากออกมา (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทวินามการคูณทวินามกับพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีคูณทวินามที่มีสัมประสิทธิ์นำนอกจาก 1 (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทวินามที่มีราก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาทวินามยกกำลังสองในรูป (ax+b)^2 (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องผลคูณทวินามพิเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาผลคูณพิเศษในรูป (ax+b)(ax-b) (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยกกำลังสองทวินาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบพจน์กำลังสองตัวอย่างเพิ่่มเติมเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองที่มีสัมประสิทธิ์นำเป็น 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองที่มีสัมประสิทธิ์นำเป็น 1 (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง 1: การแยกตัวประกอบตรีนามที่มีตัวประกอบร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบผลคูณพิเศษการแยกตัวประกอบผลคูณพิเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแยกตัวประกอบผลต่างกำลังสองที่มีสองตัวแปร (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองที่มีสัมประสิทธิ์นำเป็น 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สมการกำลังสองโดยการแยกตัวประกอบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: หาขนาดของสามเหลี่ยมโดยใช้สมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: หาขนาดของกล่องโดยใช้สมการกำลังสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นฐานพหุนามตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการบวกลบพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนต่างๆ ของพจน์พหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนพหุนามในรูปอย่างง่ายโดยรวมเทอมที่เหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง 4: การบวกลบพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีบวกพหุนาม (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบพหุนาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการกับเรขาคณิต
มุมกับสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมพิสูจน์: ค่ามมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180 องศา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างมุมสามเหลี่ยม 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างมุมสามเหลี่ยม 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างมุมสามเหลี่ยม 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมมติฐานของความคล้าย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาว่าสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันหรือไม่ (ตัวอย่าง)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาค่าที่หายไปโดยใช้สามเหลี่ยมคล้าย (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแก้สามเหลี่ยมโดยด้านเดียวกันมีบทบาทต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |