คณิตศาสตร์ตามวิชา > เรขาคณิตพื้นฐาน

เส้นตรง
เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสียูคลิดเป็นบิดาแห่งเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เรขาคณิตพื้นฐาน: ภาษาและการเขียนกำกับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างการวาดส่วนของเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดส่วนของเส้นตรงเรขาคณิตพื้นฐาน: ภาษาและการเขียนกำกับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดส่วนของเส้นตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนของเส้นตรงที่เท่ากันทุกประการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุม
พื้นฐานเรื่องมุมพื้นฐานเรื่องมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียกชื่อมุม แบบฝึกหัดตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดมุมและส่วนโค้งวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดมุมเป็นองศา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การวัดมุมเพิ่มเติมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความมุมมุมแหลมและมุมป้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดมุมเป็นองศา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดมุมแหลม มุมฉาก และมุมตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตััวอย่างการบอกประเภทมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นขนานและเส้นตั้งฉากเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุเส้นขนานและเส้นตั้งฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้หามุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมุุมประกอบมุมฉากและประกอบสองมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมตรงข้ามเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมที่เกิดจากเส้นขนานกับเส้นตัดขวาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุุเส้นขนานกับเส้นตั้งฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหามุมระหว่างเส้นตัดขวางกับเส้นขนาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปร่าง
การแบ่งประเภทมุมภาพรวมสี่เหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติสี่เหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สี่เหลี่ยม: รูปว่าวเป็นรูปเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สี่่เหลี่ยม: แบบฝึกหัด การหาประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สามเหลี่ยม: การแบ่งประเภทตามมุมหรือด้านที่เท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สามเหลี่ยม: การใช้มุมเพื่อแบ่งประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งประเภทสามเหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งประเภทรูปเรขาคณิต: แบบฝึกหัดตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สี่เหลี่ยม: การแบ่งประเภทรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมมาตรการสะท้อนเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหามุมในรูปบทพิสูจน์: ขนาดมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันเป็น 180 องศา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
มุมสามเหลี่ยม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมสามเหลี่ยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมสามเหลี่ยม ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหามุมสามเหลี่ยมท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหามุมเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์: มุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากันทุกประการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด
ระนาบพิกัดตัวอย่างระนาบพิกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: การวาดกราฟจุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: การวาดกราฟจุด โจทย์ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: จตุภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: การวาดกราฟจุดและเรียกชื่อจตุภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: ทุกจุดวาดบนกราฟหรือยัง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบพิกัด: จุดสะท้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปร่างบนระนาบพิกัดสี่เหลี่ยมด้านขนานบนนระนาบพิกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการวาดสี่เหลี่ยมบนระนาบพิกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่และเส้นรอบรูป
พื้นที่และเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเส้นรอบรูปกับพื้นที่: พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์พื้นที่สามเหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของสีเ่หลี่ยมด้านขนาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาพื้นที่โดยการเรียงส่วนต่างๆ ใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาพื้นที่โดยการแยกรูปเป็นส่วนๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาพื้นที่สี่เหลี่ยมแปลกๆ บนตาราง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่และเส้นรอบวงของวงกลมวงกลม: รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง และพาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุส่วนต่างๆ ของวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นรอบวงของวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ของเขตที่แรเงา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลกระทบของการเปลี่ยนรัศมีที่มีต่อพื้นที่วงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดภาพมีมาตราส่วนการตีความภาพวาดที่มีมาตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้โจทย์ภาพวาดที่มีมาตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีสร้างภาพวาดที่มีมาตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริมาตรของปริซึมปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก: ขนาดเป็นเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก: ลูกบาศก์เป็นเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก: โจทย์ปัญหา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หาปริมาตรของปริซึมทรงสามเหลี่ยมและลูกบาศก์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พื้นที่ผิวรูปแกะกล่องของทรงหลายหน้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาพื้นที่ผิว: รูปแกะกล่องของทรงหลายหน้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของกรวย ทรงกระบอกและทรงกลมปริมาตรทรงกระบอกและพื้นที่ผิว| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปริมาตรของกรวย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของทรงกลม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรระยะห่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ธีอาโกถาม: ผู้รักษาประตูมีต้องตอบสนองต่อลูกโทษในเวลาเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สามเหลี่ยมมุมฉากพิเศษอัตราส่วนด้านสามเหลี่ยม 30-60-90 พิสูจน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วนด้านสามเหลี่ยม 45-45-90| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วนด้านสามเหลี่ยม 30-60-90 แบบฝึกหัดตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสบทพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของการ์ฟีลด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของบาสการา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้ความคล้าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสอีกวิธี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลง การเท่ากันทุกประการ และความคล้าย
การแปลงการเลื่อนที่ของรูปหลายเหลี่ยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาการเลื่อนที่สำหรับความชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหมุนรูปหลายเหลี่ยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหมุุนเพื่อจับคู่รูปภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหมุนส่วนของเส้นตรงรอบจุดกำเนิด ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสะท้อนและโยงจุด ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสะท้อนเส้นตรงข้ามเส้นตรงอีกเส้น ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเท่ากันทุกประการและความคล้ายวิธีหาว่ารูปสองรูปเท่ากันทุกประการ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาว่ารูปสองรูปไม่เท่ากันทุกประการ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีวาดภาพของการหดรอบจุดกำเนิด (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบความยาวด้านหลังการยืดหด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาว่ารูปสองรูปคล้ายกันหรือไม่ | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |