คณิตศาสตร์ตามวิชา > ก่อนพีชคณิต

จำนวนลบกับค่าสัมบูรณ์
จำนวนลบพื้นฐานจำนวนลบเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างจำนวนลบและเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียงลำดับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบจำนวนลบการบวกและการลบจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนลบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนลบ = การบวกจำนวนบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์์ปัญหาเรื่องจำนวนตรรกยะที่มีทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก/การลบจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณจำนวนบวกกับจำนวนลบการคูณจำนวนบวกและจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมจำนวนลบคูณจำนวนลบจึงเป็นบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมจำนวนลบคูณจำนวนลบจึงตรงตามสัญชาตญาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนบวกกับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและการหารจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าสัมบูรณ์เส้นจำนวนและค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสัมบูรณ์จากน้อยไปหามาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสัมบููรณ์ของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างและตีความค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวประกอบกับพหุคูณ
การทดสอบการหารลงตัวการทดสอบการหารลงตัวสำหรรับ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การะบุการหารลงตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ที่มาของกฎการหารด้วย 3 ลงตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ที่่มาของกฎการหารด้วย 9 ลงตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารลงตัวและตัวประกอบการแยกตัวประกอบของจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบและพหุคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หน่วยการเรียนรู้โต้ตอบได้: การหาตัวประกอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกตัวประกอบเฉพาะการแยกตัวประกอบเฉพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบเฉพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพื้นฐานของเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่่างเรื่องการหารลงตัวร่วม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดวิธีหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนสองตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนสองตัวที่มีตัวประกอบซ้ำ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนสามตัว (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวหารร่วมมากที่สุดแบบฝึกหัดเรื่องตัวหารร่วมมาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อธิบายเรื่องตัวหารร่วมมาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่อง หรม และ ครน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม
ความเข้าใจสัญลักษณ์ทศนิยมและหลักค่าประจำหลักของทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: เขียนออกมาเป็นคำพูด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: เขียนออกมาเป็นคำพูด 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: การกระจายค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: เขียนออกมาเป็นตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: การเปรียบเทียบค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: การเลือกจำนวนเพื่อแสดงค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มทศนิยมใหม่การจับกลุ่มใหม่ที่มีทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มใหม่ที่มีทศนิยม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มทศนิยมใหม่ ตัวอย่่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมบนเส้นจำนวนการเปรียบเทียบทศนิยมสองตัวโดยใช้เส้นจำนวน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวางทศนิยมบวกและลบบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยมตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยม 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยม 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบทศนิยม: ผลต่างค่าประจำหลักที่มากที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: ผลต่างค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: เรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบทศนิยมการบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกและลบทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม (เก่า)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทศนิยมการคูณทศนิยมเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการคูณทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคููณทศนิยม: ค่าประจำหลักและการเรียงใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการคูณทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณทศนิยมที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมการแบ่งเท่าๆ กันได้คำตอบเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งเท่าๆ กันได้คำตอบเป็นทศนิยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยทศนิยมหลายหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมที่มีสองตำแหน่ง ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปลงไปมาระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมเศษส่วนเป็นทศนิยมโดยมีการปัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เปอร์เซ็นต์เบื้องต้นความหมายของเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความหมายของเปอร์เซ็นต์ กับร้อยละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมและเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุปริมาณและฐานของเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กรแสดงจำนวนเป็นทศนิยม เปอร์เซ็นต์ และเศษส่วน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียงพจน์เชิงตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพื้นฐานเรื่องการเขียนเศษส่วนใหม่เป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนเศษส่วนใหม่เป็นทศนิยมถึงตำแหน่งที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาทศนิยมการเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ปัญหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 5| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณและการปัดทศนิยมการปัดทศนิยม: เป็นหนึ่งตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเลื่อนทศนิยมเพื่อคูณและหาร 10การคูณทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10 | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10 | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10: วิธีลัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วน
การเข้าใจเศษส่วนบทนำเรื่องเศษส่วน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การระบุุส่วนต่างๆ ของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องการสังเกตเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพลอตเศษส่วนพื้นฐานบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองภาพเศษส่วนที่เทียบเท่ากันการมองภาพเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนที่เทียบเท่ากันและรูปอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาตัวส่วนร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษส่วน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกเศษส่วนการแยกเศษส่วนโดยใช้ภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกันการบวกเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 กับ 100| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบเศษส่วน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่่างการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเศษส่วนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบเศษส่วนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: มีตาแมงมุมที่กำลังมองคุณเป็นเศษส่วนเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: ยังต้องฝึกเปียโนเป็นเศษส่วนเท่าใดของชั่วโมง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: จิ้งจกยาวเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวกลบที่มีตัวส่วนต่างกันโจทย์ปัญหาตัวอย่างเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการลบที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนสองตัว: คำอธิบาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนสองตัว: ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณเศษส่วนลบกับบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองการคูณเป็นการย่อขยายเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ดูหนังมาราธอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: รักนม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: สวาปามพายฟักทอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: สูตรบานาน่าโอ้ตมัฟฟิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ซักผ้าฉุกเฉิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ขี่จักรยานหาเพื่อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละกับเศษส่วนไม่แท้การเปรียบเทียบเศษส่วนไม่แท้กับจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละกับเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนแท้กับเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละ: การเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละ: การเปลี่ยนจากเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละหรือเศษส่วนไม่แท้บนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเศษส่วน การลอกและวาง 2 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมและเศษส่วนบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบจำนวนคละการบวกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนคละที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนคละที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณหารจำนวนคละการคูณเศษส่วนกับจำนวนเเต็ม: คำตอบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนกลับของจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนคละกับเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมกับเศษส่วนทศนิยมเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยมที่มีการปัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมและเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียงพจน์เชิงตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารเศษส่วนการสร้างเศษส่วนผ่านการหารจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเต็มกับเศษส่วน: หม้อเครื่องหอม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเต็มกับเศษส่วน: การเรียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเต็มกับเศษส่วน: เสื้อยืด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนความเข้าใจเรื่องการหารเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการหารเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่่างการหารเศษส่วน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารเศษส่วนที่เป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซตจำนวนเซตจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซตจำนวน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซตจำนวน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซตจำนวน 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราส่วน สัดส่วน หน่วยและอัตรา
อัตราส่วนและสัดส่วนอัตราส่วนเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
อัตราส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนอัตราและอัตราส่วนอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอัตราส่วน: เด็กชายต่อเด็กหญิง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอัตราส่วน: เซนติเมตรต่อกิโลเมตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความถูกต้องของสัดส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาการหาอัตราส่วนจากตาราง ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการหาอัตราส่วนจากตาราง ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการหาอัตราส่วนจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราการหาอัตราเร็วหรืออัตรา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการแก้หาอัตราหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปััญหาการแก้หาราคาหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอัตราหลายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงหน่วยการแปลงปอนด์เป็นออนซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงหน่วย: แกลลอนเป็นควอร์ต, ไพนต์ และถ้วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงหลาเป็นนิ้ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงหน่วย: การคำนวณหน่วยของปริมาตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหน่วยการวัด: น้ำหนัก (หน่วยอเมริกัน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหน่่วยการวัด: ปริมาตร (หน่วยอเมริกัน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการแปลงหน่วย: ท่องเที่ยวด้วยรถยนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการแปลงหน่วยหลายขั้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหน่วยการวัด: การวิ่งเป็นรอบ (หน่วยอเมริกัน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการแปลงหน่วย: โดสยา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาการแปลงหน่วย: หลาเป็นนิ้ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเลื่อนที่ อัตราเร็ว| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปลงหน่วยระบบเมทริกการแปลงหน่วยในระบบเมทริก| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปลงในระบบเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความยาวรอบรูปกับการแปลงหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้ระบบเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงระหว่างหน่วยเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หน่วยอเมริกันกับหน่วยเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสการแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบสเกลเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การอ่านและตีความข้อมูลพลอตต้นและใบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การอ่านพลอตต้นและใบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านกราฟแท่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฮิสโตแกรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การอ่านแผนภููมิรูปพาย (แผ่นภูมิวงกลม)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การอ่านกราฟแท่ง: ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างกราฟแท่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านกราฟแท่ง: เปรียบเทียบข้อมูลสองชุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านกราฟแท่ง: ใช้ทุกอย่างและค่าแนวโน้มส่วนกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านกราฟเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านกราฟพาย (กราฟวงกลม)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟเส้นที่ทำให้เข้าใจผิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหลายขั้นตอนโจทย์ปัญหาหลายขั้นที่มีทศนิยมและการลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหลายขั้นที่มีเศษส่วนและหน่วยเวลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาหลายขั้นที่มีการบวก การลบและการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการ: พื้นฐานมากกว่าและน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีพลอตอสมการบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอสมการ: ตัวแปรเดียว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการพลอตอสมการอย่างง่ายบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขคณิตข้ามหัวข้อโจทย์ปัญหาจำนวนตรรกยะที่มีเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาจำนวนตรรกยะที่มีอัตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาจำนวนตรรกยะที่มีสัดส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาจำนวนตรรกยะที่มีทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบจำนวนการใช้ตัวประกอบและพหุคูณเพื่อหาวันของสัปดาห์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบจำนวน: มองความสัมพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบจำนวน: ตีความความสัมพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบจำนวน: ตีความและวาดกราฟความสัมพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างพจน์เชิงตัวเลขการสร้างพจน์เชิงจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาพจน์ที่มีและไม่มีวงเล็บ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูะบบจำนวนฐานสองและฐานสิบหกระบบจำนวนและเลขฐานสองเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบจำนวนฐานสิบหก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจากฐานสิบเป็นฐานสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจำนวนมากๆ จากฐานสิบเป็นฐานสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจากฐานสิบเป็นฐานสิบหก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลขฐานสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเลขฐานสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลโดยตรงจากฐานสองเป็นฐานสิบหก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลัง ราก และสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
โลกของเลขยกกำลังอุ่นเครื่องเรื่องเลขยกกำลัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลัง ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลัง ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยกกำลังด้วย 0 หรือ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบการยกกำลัง 1 และ -1 ด้วยกำลังต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังของศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รากที่สองความเข้าใจเรื่องรากที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณรากที่สองเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากที่สองในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
รากที่สองกับจำนวนจริง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและเขียนรากในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รากที่สามรากที่สามของจำนวนลบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รากที่สามของจำนวนที่ไม่ใช่กำลังสามสมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากที่สามในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขยกกำลังกฎของเลขยกกำลัง ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
กฎของเลขยกกำลัง ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เลขชี้กำลังเป็นลบและเศษส่วนเลขชี้กำลังเป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเรื่องเลขชี้กำลังเป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เลขชี้ี้กำลังเป็นศูนย์ ลบ และเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์์ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนจำนวนน้อยๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อันดับขนาดเลขยกกำลังกับรูปแบบกำลังเป็นศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องอันดับขนาด ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องอันดับขนาด ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณโดยใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์การคูณจำนวนสามตัวในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วแสงกับระยะจากดวงอาทิตย์ (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หนี้ระดับชาติของอเมริกา (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและหารในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดรูปพจน์ที่ซับซ้อนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายมนุษย์ (โจทย์ปัญหาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขคณิต
ค่าประจำหลักการหาค่าของค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนจำนวนในรูปมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแสดงจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจค่าประจำหลัก 1 แบบฝึกหัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสัมพันธ์ค่าประจำหลัก ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การปัดจำนวนเต็มการปัดจำนวนเต็ม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การปัดจำนวนเต็ม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การปัดจำนวนเต็ม 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจการแสดงจำนวนเต็มการจับกลุ่มจำนวน ตามค่าประจำหลักต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบค่าประจำหลักของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สร้างจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มจำนวนเต็มใหม่การจับกลุ่มจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มจำนวนเต็ม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มจำนวนเต็ม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับแบบฝึกหัดเรื่องการนับ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนตรรกยะและอตรรกยะจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะเบื้องต้น (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องการประมาณจำนวนอตรรกยะ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการลำดับการดำเนินการเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ลำดับการดำเนินการ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการ: รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับการดำเนินการ: PEMDAS| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมบัติการแจกแจงกฎการแจกแจงของการคูณข้ามการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการแจกแจงของการคูณข้ามการลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติการแจกแจงกับพจน์เชิงพีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติการแจกแจง ตัวอย่างแบบฝึกหัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเลขคณิตกฎการสลับที่ของการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติการสลับที่ของการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการสลับที่ของการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
CA Algebra I: สมบัติจำนวนและค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของจำนวน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำศัพท์เรื่องสมบัติจำนวน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเอกลักษณ์ของ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเอกลักษณ์ของ 1 (ตัวอย่างที่สอง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติเอกลักษณ์ของ 0| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติอินเวอร์สของการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติอินเวอร์สของการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของจำนวน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัด
พื้นฐานเรื่องพื้นที่พื้นที่และตารางหน่วยเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเดียวกันด้วยตารางหน่วยต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้ืนที่สี่เหลี่ยมมุมฉากคือผลคูณของมิติ เท่ากับจำนวนตารงหน่วยที่นับได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากและสมบัติการแจกแจง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบพื้นที่ของที่ดิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณตารางฟุตของบ้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นรอบรูปเส้นรอบรูปเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นรอบรููปของรูปทรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบพื้นที่และเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาพื้นที่และเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์ปัญหาพื้นที่และเส้นรอบรูป: ขนาดโต๊ะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาความกว้างจากเส้นรอบรูปและความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องพื้นที่และความยาวรอบรูป: การเปรียบเทียบพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรกล่องหรือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตร: วิธีวัดมัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตร: การวัดด้วยลูกบาศก์หน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตร: การวัดด้วยพื้นที่คูณความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือกล่อง ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่่องปริมาตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |