คณิตศาสตร์ตามวิชา > พรีแคลคูลัส

สมการและสมบัติตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติบทนำเรื่องอาร์คไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอาร์คแทนเจนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอาร์คโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำกัดโดเมนของฟังก์ชันเพื่อให้มันมีอินเวอร์ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันอินเวอร์สแทนเจนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้ฟังก์ชันอินเวอร์สแทนเจนต์ด้วยเครื่องคิดเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการแบบไซน์พื้นฐานการแก้สมการแบบไซน์ในรูป sin(x)=d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ cos(θ)=1 และ cos(θ)=-1| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การแก้แบบจำลองแบบไซน์โจทย์ปัญหาตรีโกณฯ: การแก้หาอุณหภูมิ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องเอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณมิติทบทวนเอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมโคไซน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุุมสองเท่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์เอกลักษณ์โคไซน์ของการบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์เอกลักษณ์ไซน์ของการบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติเพื่อแก้ปัญหาการหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้เอกลักษณ์การบวกมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ: การหาความยาวด้าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์การบวกมุมตรีโกณฯ: การจัดการพจน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ภาคตัดกรวย
บทนำเรื่องภาคตัดกรวยบทนำเรื่องภาคตัดกรวย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คุณลักษณะของวงกลมการวาดกราฟวงกลมจากคุณลักษณะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คุณลักษณะของวงกลมจากกราฟของมัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการมาตรฐานของวงกลมคุณลักษณะของวงกลมจากสมการมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟวงกลมจากสมการมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนสมการมาตรฐานของวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการแบบกระจายของวงกลมคุณลักษณะของวงกลมจากสมการแบบกระจาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศูนย์กลางและรัศมีของวงรีวงรีเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมการมาตรฐานของวงรีจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟวงรีจากสมการมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดโฟกัสของวงรีจุดโฟกัสของวงรีจากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โฟกัสและไดเรกทริกซ์ของพาราโบลาบทนำเรื่องโฟกัสและไดเรกทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการของพาราโบลาจากโฟกัสและไดเรกทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โฟกัสและไดเรกทริกซ์ของพาราโบลาจากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไฮเปอร์โบลาเบื้องต้นไฮเปอร์โบลาเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จุดยอดและทิศของไฮเปอร์โบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดยอดและทิศของไฮเปอร์โบลา (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟไฮเปอร์โบลา (ตัวอย่างเก่า)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
จุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาจากสมการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
บทพิสูจน์สูตรจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ไฮเปอร์โบลาที่ไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดสมการไฮเปอร์โบลาที่ไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุภาคตัดกรวยจากสมการที่กระจายแล้วภาคตัดกรวยจากสมการที่กระจายแล้ว: วงกลมกับพาราโบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ภาคตัดกรวยจากสมการที่กระจายแล้ว: วงรี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ภาคตัดกรวยจากสมการที่กระจายแล้ว: ไฮเปอร์โบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาท้าทายเรื่องภาคตัดกรวย (IIT JEE)การแสดงเส้นตรงสัมผัสกับไฮเปอร์โบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นสัมผัสร่วมของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา (1 จาก 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นสัมผัสร่วมของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา (2 จาก 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นสัมผัสร่วมของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา (3 จาก 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นสัมผัสร่วมของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา (4 จาก 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นสัมผัสร่วมของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา (5 จาก 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดตัดของวงกลมกับไฮเปอร์โบลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวกเตอร์
พื้นฐานเวกเตอร์เวกเตอร์และสเกลาร์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวกเตอร์ที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
องค์ประกอบของเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
องค์ประกอบของเวกเตอร์ (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดของเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์จากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดของเวกเตอร์จากองค์ประกอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดของเวกเตอร์จากจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณสเกลาร์การคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์การคูณสเกลาร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและลบเวกเตอร์การบวกและลบเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบเวกเตอร์ด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเวกเตอร์ด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเวกเตอร์ด้วยพีชคณิตและภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดำเนินการเวกเตอร์รวมกันการดำเนินการเวกเตอร์รวมกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวกเตอร์หน่วยเวกเตอร์หน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญลักษณ์เวกเตอร์หน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การย่อขยายเวกเตอร์หน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปขนาดกับทิศของเวกเตอร์ทิศของเวกเตอร์จากองค์ประกอบ: จตุภาคที่ 1 กับ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทิศของเวกเตอร์จากองค์ประกอบ: จตุภาคที่ 3 กับ 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รููปองค์ประกอบของเวกเตอร์องค์ประกอบเวกเตอร์จากขนาดและทิศ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเวกเตอร์ในรูปขนาดกับทิศการบวกเวกเตอร์ในรูปขนาดกับทิศ (1 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเวกเตอร์ในรูปขนาดกับทิศ (2 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเวกเตอร์กับขนาด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประยุกต์เรื่องเวกเตอร์โจทย์ปัญหาเวกเตอร์: ผลักกล่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเวกเตอร์: ชักเย่อ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเวกเตอร์: การเดินเขา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เมทริกซ์
เมทริกซ์เบื้องต้นเมทริกซ์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูป row-echelon และการกำจัดแบบเกาส์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบเมทริกซ์การบวกและการลบเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติการคูณเมทริกซ์การดำเนินการเมทริกซ์ที่นิยาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องเมทริกซ์เอกลักษณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มิติของเมทริกซ์เอกลักษณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเมทริกซ์สลับที่ได้หรือไม่?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เมทริกซ์ศูนย์กับการคูณเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สมบัติของการดำเนินการเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้เมทริกซ์เอกลักษณ์และศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เมทริกซ์เป็นการแปลงการแปลงเวกเตอร์โดยใช้เมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแสดงการแปลงจากเมทริกซ์ด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดีเทอร์มีแนนต์ของเมทริกซ์ 2x2ดีเทอร์มีแนนต์ของเมทริกซ์ 2x2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอินเวอร์สเมทริกซ์บทนำเรื่องเมทริกซ์อินเวอร์ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุเมทริกซ์ที่มีอินเวอร์ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์โดยใช้ดีเทอร์มีแนนต์การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ 2x2 โดยใช้ดีเทอร์มีแนนต์และแอดจูเกต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดีเทอร์มีแนนต์และอินเวอร์สของเมทริกซ์ขนาดใหญ่ดีเทอร์มีแนนต์ของเมทริกซ์ 3x3: วิธีมาตรฐาน (1 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดีเทอร์มีแนนต์ของเมทริกซ์ 3x3: วิธีลัด (2 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ 3x3 โดยใช้การกำจัดแบบเกาส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ 3x3 โดยใช้ดีเทอร์มีแนนต์ ตอน 1: เมทริกซ์ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ 3x3 โดยใช้ดีเทอร์มีแนนต์ ตอน 2: เมทริกซ์แอดจูเกต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการด้วยเมทริกซ์อินเวอร์สการแสดงระบบสมการเชิงเส้นด้วยสมการเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ระบบเชิงเส้นด้วยสมการเมทริกซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเมทริกซ์: การรวมเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองสถานการณ์โลกความจริงด้วยเมทริกซ์โจทย์ปัญหาเมทริกซ์: ราคา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนจินตภาพและจำนวนเชิงซ้อน
จำนวนจินตภาพคืออะไร?บทนำเรื่องจำนวนจินตภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เลขยกกำลังของหน่วยจินตภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนรากของจำนวนลบในรูปอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
i เป็นรากหลักของ -1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนเชิงซ้อนคืออะไร?บทนำเรื่องจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบ่งประเภทจำนวนเชิงซ้อน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระนาบเชิงซ้อนการพลอตจำนวนบนระนาบเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบจำนวนเชิงซ้อนการบวกจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณจำนวนเชิงซ้อนการคูณจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สังยุคเชิงซ้อนและการหารจำนวนเชิงซ้อนบทนำเรื่องสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สังยุคจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสัมบูรณ์และมุมของจำนวนเชิงซ้อนค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสัมบูรณ์และมุมของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระยะห่างและจุดกึ่งกลางของจำนวนเชิงซ้อนระยะห่างและจุดกึ่งกลางของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อนรูปเชิงขั้วและรูปสี่เหลี่ยมุมฉากของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณและหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วการหาจำนวนเชิงซ้อน: รูปเชิงขั้วและรูปเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการจำนวนเชิงซ้อน: x³=1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายเรื่องจำนวนเชิงซ้อนปัญหาท้าทายเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (1 จาก 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (2 จาก 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (3 จาก 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาท้าทายเรื่องจำนวนเชิงซ้อน: ดีเทอร์มีแนนต์เชิงซ้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการพาราเมทริกและพิกัดขั้ว
สมการพาราเมทริกบทนำเรื่องสมการพาราเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกำจัดพารามิเตอร์ในสมการพาราเมทริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกำจัดพารามิเตอร์ในสมการพาราเมทริก (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการพาราเมทริกที่มีกราฟเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิกัดขั้วพิกัดขั้ว 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิกัดขั้ว 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิกัดขั้ว 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์เชิงการจัด
ความน่าจะเป็นพื้นฐานบทนำเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความน่าจะเป็นอย่างง่าย: ลูกหินสีเหลือง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นอย่างง่าย: ลูกหินที่ไม่ใช่สีฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพเวนน์กับกฎการบวกความน่าจะเป็นกับแผนภาพเวนน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการบวกสำหรับความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นประกอบของเหตุการณ์อิสระโดยใช้แผนภาพความน่าจะเป็นของการโยนลูกเต๋า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นกับการนับผลลัพธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบกับแผนภาพต้นไม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบโดยใช้แผนภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นประกอบของเหตุการณ์อิสระโดยใช้กฎการคูณความน่าจะเป็นประกอบของเหตุการณ์อิสระ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นที่ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆ กัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเหตุการณ์อิสระ: การทำข้อสอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการโยนลูกเต๋ากับเหตุการณ์อิสระ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการยิงลูกโทษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการยิงสามแต้ม กับการยิงลูกโทษ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เหตุการณ์ที่ไม่อิสระต่อกันความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นอิสระ บทนำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นอิสระ: เหรียญ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นที่ไม่เป็นอิสระ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นที่เป็นอิสระ และไม่เป็นอิสระ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหามอนตี้ ฮอลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นเงื่อนไขกับทฤษฎีบทของเบย์ส| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การเรียงสับเปลี่ยนแฟคทอเรียลกับการนับวิธีเรียงที่นั่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรการเรียงสับเปลี่ยน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำสามตัวอักษรที่เป็นไปได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศูนย์แฟคทอเรียลหรือ 0!| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเรียงสี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเลือกเจ้าหน้าที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดหมู่บทนำเรื่องการจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรการจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกลุ่มจับมือ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการจัดหมู่: ไพ่ในมือ 9 ใบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นโดยใช้คณิตศาสตร์เชิงการจัดความน่าจะเป็นโดยใช้การจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นกับการจัดหมู่ (2 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นกับการนับผลลัพธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้หัวสองอันพอดี (คณิตเชิงการจัด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้หัวสามครั้งจากการโยนห้าครั้งพอดี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายผลสัมประสิทธิ์ทวินามโดยทั่วไป (ค่อนข้างขั้นสูง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: วิธีเลือกเจ้าหน้าที่แบบต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: คณิตเชิงการจัดกับความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: ความน่าจะเป็นของลอตเตอรี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการได้เมก้ามิลเลียนแจคพอต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาความน่าจะเป็นวันเกิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับ อนุกรม และการอุปนัย
ลำดับเลขคณิตบทนำเรื่องลำดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องลำดับ: รูปแบบการเพิ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรโดยตรงสำหรับลำดับเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญลักษณ์ซิกม่าพื้นฐานสัญลักษณ์ซิกม่าสำหรับการบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเลขคณิตจำกัดบทนำเรื่องอนุกรมเลขคณิตจำกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์สูตรอนุกรมเลขคณิตจำกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับเรขาคณิตบทนำเรื่องลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องลำดับเรขาคณิต (ขั้นสูง)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สูตรโดยตรงและสูตรแบบเรียกซ้ำสำหรับลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงรูปโดยตรงและรูปแบบเรียกซ้ำของลำดับเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตจำกัดบทนำเรื่องอนุกรมเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตกับสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตจำกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประยุกต์เรื่องอนุกรมเรขาคณิตโจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: สื่อสังคมออนไลน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: เงินกู้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญลักษณ์ซิกม่าขั้นสูงสมบัตสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตอนันต์อนุกรมเรขาคณิตอนันต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตอนันต์เป็นลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตลู่เข้ากับลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประยุกต์เรื่องอนุกรมเรขาคณิตอนันต์โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิตอนันต์: บอลกระดอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิตอนันต์: ทศนิยมซ้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยการให้เหตุผลแบบอุปนัยกับนิรนัย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การให้เหตุผลแบบนิรนัย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การให้เหตุผลแบบอุปนัย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การให้เหตุผลแบบอุปนัย (ตัวอย่าง 2)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย (ตัวอย่าง 2)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การอุปนัยการพิสูจน์สูตรอนุกรมเลขคณิตจำกัดโดยการอุปนัย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายเศษส่วนย่อย
การกระจายเศษส่วนย่อยบทนำเรื่องการกระจายเศษส่วนย่อย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การกระจายเศษส่วนย่อย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การกระจายเศษส่วนย่อย: ตัวประกอบซ้ำ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ลิมิต
ลิมิตพื้นฐานลิมิตเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สัญชาตญาณเรื่องลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณค่าลิมิตจากกราฟลิมิตด้านเดียวจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลิมิตสองด้านจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลิมิตสองด้านตรงจุดที่ไม่ต่อเนื่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณค่าลิมิตจากตัวเลขการประมาณค่าลิมิตจากตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาลิมิตด้วยพีชคณิตการหาลิมิตด้วยพีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: ลิมิตสองข้างโดยใช้พีชคณิตขั้นสูง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |